بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

221 : يکی از معادن ذيل زغال سنگ در غرب کشور مورد بهره برداری و استخراج قرار دارد :

1- معدن سبزک

2- معدن کرکر

3- معدن آشپشته

4- معدن دودکش


222 : معادن سرب و جست در کدام يک از مناطق ذيل وجود دارند :

1- فرنجل غوربند

2- قلعۀ اسد

3- نورابه

4- هيچکدام


223 : مواد طبيعی که از يک و يا چند منرال تشکيل شده باشد ، به يکی از نامهای ذيل ياد ميگردد :

1- فسيل

2- سنگ

3- پليت

4- شيل


224 : سنگ ها بصورت عموم به چند دسته تقسيم بندی ميشوند :

1- دو دسته

2- سه دسته

3- چهار دسته

4- پنج دسته


225 : يکی از انواع ذيل سنگ ها در نتيجۀ سرد شدن مذابه های مگماتيکی در داخل قشر زمين و سطح زمين « آتشفشانی » به وجود می آيد :

1- سنگ های ناريه

2- سنگ های متحوله

3- سنگ های مگماتيکی

4- 1 و 3 درست است


226 : يکی از انواع ذيل سنگ ها در نتيجۀ تخريب و فرسايش سنگ های قبلا تشکيل شده (ناريه ، متحوله و راسبه) دريک حوزۀ ترسباتی بوجود می آيند :

1- سنگ های رسوبی

2- سنگ های ناريه

3- سنگ های متحوله

4- سنگ های مگماتيکی


227 : سنگ های متحوله درنتيجۀ يکی از عوامل ذيل از دگرگونی ، تغيير وتحول سنگ های مگماتيکی و رسوبی بوجود می آيند :

1- فزيکی

2- جيولوجيکی

3- کيمياوی

4- هرسه درست اند


228 : مواد اصلی تشکيل دهندۀ سنگ های ناريه ( مگماتيکی ) از کدام قسمت زمين منشا ميگيرند :

1- از اعماق زمين

2- از قشر زمين

3- از سطح زمين

4- همه درست اند


229 : سنگ های که در سطح زمين بوجود ميآيند دارای :

1- اشکال منظم می باشند

2- اشکال متبلور می باشند

3- اشکال متبلور نمی باشند

4- 1 و 2 درست است


230 : اکثر سنگ های ناريه دارای يکی از اشکال ذيل می باشند :

1- شکل بلوری

2- شکل کروی

3- شکل غير بلوری

4- هيچکدام


231 : سنگ های ناريه به يکی از نامهای ذيل نيز ياد می شوند :

1- سنگ های متبلور

2- سنگ های مگماتيکی

3- سنگ های غير بلوری

4- 1 و 2 درست است


232 : يکی از موارد ذيل فرق اساسی سنگ های ناريه را باسنگ های رسوبی نشان ميدهد :

1- سنگ های ناريه شکل منظم دارند

2- سنگ های ناريه در اعماق زمين وجود دارند

3- سنگ های ناريه بدون فسيل می باشند

4- همه درست اند


233 : مگما يک کلمۀ :

1- يونانی است

2- لاتينی است

3- فرانسوی است

4- انگليسی است


234 : کلمۀ مگما به چه مفهوم است :

1- کتلۀ که خاصيت پلاستيکی داشته باشد

2- کتلۀ که به هرشکل در آورده شده می تواند

3- کتلۀ خمير مانند

4- همه درست اند


235 : مواد طبيعی گداخته شده وفروزان داخل زمين به يکی از نامهای ذيل ياد ميگردد :

1- لاوا

2- مگما

3- زانيدين

4- گنايس


236 : مگما عمدتا از چند نوع مواد ترکيب گرديده است :

1- دو نوع

2- سه نوع

3- چهار نوع

4- پنج نوع


237 : مواد گازی شامل در مگما عبارت اند از :

1- کاربن دای اکسايد و ارگون

2- هايدروجن، نايتروجن

3- ميتان ، کلورين

4- همه درست اند


238 : مواد غير گازی شامل در مگما عبارت اند از :

1- اکسايد سوديم ، اکسايد سيلکان ، اکسايد المونيم

2- اکسايد آهن، اکسايد مگنيزيم، اکسايد کلسيم

3- اکسايد تيتان ، اکسايد منگان

4- همه درست اند


239 : سرحد سيلان مگما بين کدام درجات می باشد :

1- 900-700 درجه

2- 800-600 درجه

3- 600-400 درجه

4- 600-500 درجه


240 : حرارت مگما دربين کدام درجات سانتی گريد قرار دارد :

1- 1200-1050 درجه سانتی گراد

2- 1400-1000 درجه سانتی گراد

3- 1350-1150 درجه سانتی گراد

4- 1600-1200 درجه سانتی گراد