بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

241 : با ازدياد عمق زمين درجۀ حرارت :

1- زياد می شود

2- کم می شود

3- ثابت می ماند

4- متناوب است


242 : درچند متر عمق زمين درجۀ حرارت يک درجه افزايش می يابد :

1- 31 متر

2- 32 متر

3- 33 متر

4- 34 متر


243 : در يکصد متر عمق زمين درجۀ حرارت چند درجه افزايش می يابد :

1- 2 درجۀ سانتی گراد

2- 3 درجۀ سانتی گراد

3- 4 درجۀ سانتی گراد

4- 5 درجۀ سانتی گراد


244 : تکسچر يک سنگ چه را گويند :

1- چگونگی شکل سنگ

2- چگونگی بزرگی سنگ

3- ارتباط منرال های سنگ با يکديگر

4- همه درست اند


245 : هرگاه مگما خيلی آهسته سرد و منرال های متحوی يک سنگ تبلور نموده ، دانه های کرستال تشکيل دهند و بدون موجوديت مواد چسپنده مابينی « Matrix » غير بلوری بشکل مستقيم باهم در تماس باشند در آن صورت سنگ موصوف دارای يکی از انواع ذيل تکسچر می باشد :

1- تکسچر بلور تام

2- تکسچر نيمه بلوری

3- تکسچر غير بلوری

4- تکسچر پارفيريتيک


246 : تکسچر بلور تام به يکی از نامهای ذيل نيز ياد می شود :

1- هلوکرستالين

2- هايپو کرستالين

3- هيمی کرستالين

4- امورفيوس تکسچر


247 : تکسچر نيمه بلوری به يکی از نامهای ذيل نيز ياد می شود :

1- هيمی کرستالين

2- هلو کرستالين

3- هايپو کرستالين

4- 1 و 3 درست است


248 : در صورت که قسمتی از منرال های تشکيل دهندۀ يک سنگ ، بلوری ويک عدۀ ديگر آن غير بلوری باشند و دانه های بلوری آن توسط چسپندۀ غير بلوری باهم اتصال يافته باشند ، درآن صورت سنگ مذکور دارای يکی از انواع ذيل تکسچر می باشد :

1- تکسچر غير بلوری

2- تکسچر نيمه بلوری

3- تکسچربلوری تام

4- تکسچر پارفيريتيک


249 : هرگاه تمام اجزای يک سنگ غير بلوری يعنی بی شکل باشند سنگ موصوف دارای يکی از انواع ذيل تکسچر می باشد :

1- تکسچر نيمه بلوری

2- تکسچر بلوری تام

3- تکسچر پارفيريتيک

4- تکسپر غير بلوری


250 : يکی از تکسچر های ذيل بنام تکسچر شيشه ای نيز ياد می شود :

1- تکسچر بلورتام

2- تکسچر نيمه بلوری

3- تکسچر غير بلوری

4- تکسچر پارفيريتيک