بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

21 : منشأ پیدایش ریگ عبارت است از:

1- ناریه

2- ناریه ای کلاستیکی

3- متحوله

4- راسبه


22 : زمانیکه سرعت جریان آب کاهش یابد، در ابتدا کدام مواد ته نشین می شود:

1- مواد بزرگ دانه مانند جغل سنگ ها

2- مواد خورد دانه مانند آهک

3- مواد منحل در آب مانند نمک ها

4- مواد بسیار خورد دانه مانند گچ


23 : در فرورفتگی های بحری طبقه گرانیتی:

1- در بعضی قسمت ها موجود در بعضی نمی باشد

2- اساس فرورفتگی های بحری را طبقه گر انیتی تشکیل میدهد

3- موجود می باشد

4- از بین میرود


24 : یکی از فعالیت های جیولوژیکی آب های جاری یا سطحی عبارت اند از:

1- تخریب ، انتقال و ترسب

2- تخریب به شکل موربن

3- رسوب به شکل رسوباتی

4- انتقال به شکل کوریژن


25 : آيا نفت از جملۀ منرال ها شمرده می شود :

1- بلی

2- نخير

3- 1 و 2 درست اند

4- هيچکدام


26 : آيا ذغال سنگ از جملۀ منرال ها شمرده می شود :

1- نخير

2- بلی

3- هردو درست اند

4- هردو غلط اند


27 : منرال ها بايد :

1- طبيعی باشند

2- مصنوعی باشند

3- ساخته دست انسان ها باشند

4- 2 و 3 درست است


28 : الماس مصنوعی :

1- منرال است

2- منرال نيست

3- جوهر است

4- هيچکدام


29 : سکه های فلزی مسی :

1- منرال هستند

2- منرال نيستند

3- بعضا منرال هستند

4- همه درست است


30 : هر منرال بايد دارای يکی از خصوصيات ذيل باشد :

1- جامد باشد

2- مايع باشد

3- گاز باشد

4- همه درست است


31 : آب به شمول يخ از جمله :

1- منرالها نمی باشد

2- منرالها می باشد

3- هردو درست است

4- هردو غلط است


32 : ساخته دست انسان :

1- بعضا منرال است

2- منرال نيست

3- منرال است

4- هيچکدام


33 : هر منرال بايد دارای يکی از خصوصيات ذيل باشد:

1- بايد ماده خالص کيمياوی باشد

2- بايد مخلوطی از منرال ها باشد

3- هر دو درست اند

4- هيچکدام


34 : مخلوطی بيشتر از يک ماده خالص :

1- مي تواند منرال باشد

2- نمي تواند منرال باشد

3- بعضا مي تواند منرال باشد

4- همه درست اند


35 : يکی از مواد خالص ذيل منرال است :

1- طلا

2- سلفر

3- الماس

4- همه درست است


36 : منرال کوارتز از چند عنصر ترکيب گرديده است :

1- دو عنصر

2- چهار عنصر

3- پنج عنصر

4- سه عنصر


37 : منرال کلسيت از چند عنصر ترکيب گرديده است :

1- چهار عنصر

2- سه عنصر

3- دو عنصر

4- پنج عنصر


38 : منرال کوارتز از کدام عناصر ذيل ترکيب گرديده است :

1- اکسيجن و سلفر

2- اکسيجن و سليکان

3- اکسيجن و سوديم

4- اکسيجن و پوتاشيم


39 : کلسيت از عناصر ذيل ترکيب گرديده است :

1- کلسيم ، کاربن وسلفر

2- سلفر ، کاربن و اکسيجن

3- پوتاشيم ، اکسيجن و سلفر

4- کلسيم ، کاربن و اکسيجن


40 : منرال بايد يکی از خصوصيات ذيل را داشته باشند :

1- کرستالی باشند

2- آيونی باشند

3- غير منظم باشند

4- غير کرستالی باشند