بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

41 : يکی از منرال های ذيل هميشه شکل مکعبی دارد :

1- هاليت

2- کلسيت

3- پايرايت

4- کوارتز


42 : يکی از گزينه های ذيل منرال است :

1- بالون پراز هوا

2- آب

3- شيشه و پلاستيک

4- کرستال يخ


43 : منرال را ميتوان با در نظر داشت يکی از خواص ذيل به سهولت تشخيص کرد :

1- خواص فزيکی

2- خواص کيمياوی

3- خواص فزيکی و کيمياوی

4- هيچکدام


44 : کدام يکی از اينها منرال نيست :

1- گالينيت

2- زغال سنگ

3- کوارتز

4- گج


45 : يکی از منرال های ذيل دارای رنگ واحد ميباشد :

1- ملخيت

2- گالينيت

3- کوارتز

4- 1 و 2 درست است


46 : ملخيت دارای يکی از رنگ های ذيل مي باشد :

1- سفيد روشن

2- گلابی

3- سبز

4- زرد طلايی


47 : گاليتيت دارای يکی از رنگ های ذيل مي باشد :

1- خاکی سربی

2- سفيد روشن

3- سبز تاريک

4- گلابی


48 : يکی از منرال های ذيل دارای رنگ سفيد و يا شفاف است :

1- کلسيت

2- کوارتز

3- هاليت

4- هرسه درست است


49 : کلسيت به يکی از اشکال ذيل کرستال مي شود :

1- رومبيک

2- مکعبی

3- مخروطی

4- همه درست اند


50 : يکی از منرال های ذيل در طبيعت با چندين رنگ يافت مي شود :

1- گالينيت

2- پايرايت

3- ملخيت

4- کوارتز


51 : کوارتز به يکی از رنگ های ذيل در طبيعت يافت مي شود :

1- شفاف و سفيد شيری

2- سرخ و بنفش

3- سياه دودی

4- همه درست اند


52 : يکی از اينها رنگ پودر منرال است :

1- شکل ظاهری

2- اثر خط

3- سختی

4- مقاومت منرال


53 : راه آسانی که بتوانيم اثر خط منرال را تشخيص بدهيم ، عبارت است از :

1- کش کردن يک پارچه منرال بالای يک تخته کاشی گلابی است

2- کش کردن يک پارچه منرال بالای يک تخته کاشی سبز است

3- کش کردن يک پارچه منرال بالای يک تخته کاشی سفيد است

4- کش کردن يک پارچه منرال بالای يک تخته کاشی زرد طلايی است


54 : از اثر خط برای تشخيص منرالها :

1- کمتر استفاده می کنند

2- بيشتر استفاده می کنند

3- بسيار زياد استفاده می کنند

4- هيچکدام


55 : قابليت مقاومت منرال در مقابل خراشيده شدن توسط منرال ديگر به يکی از نامهای ذيل ياد مي گردد :

1- سختی

2- اثر خط

3- ارتجاعيت

4- شکل ظاهری


56 : يکی از خواص ذيل مؤثر ترين مشخصۀ تعيين کننده تفکيک انواع منرالها شمرده می شود :

1- شکل ظاهری

2- سختی

3- رنگ

4- اثرخط


57 : در جدول ماووس چند منرال معمولی تعبيه شده است :

1- هفت منرال

2- هشت منرال

3- شش منرال

4- ده منرال


58 : نرم ترين منرال يکی از اينها است :

1- تالک

2- کلسيت

3- پايرايت

4- کوارتز


59 : سخترين منرال يکی از اينها است :

1- کروند

2- توپاز

3- کوارتز

4- الماس


60 : کوارتز با سختی (7 ) منرال های ذيل را خط کرده می تواند :

1- تمامی منرال های که سختی شان از 1 – 7 است

2- تمامی منرال های که سختی شاه از 1 – 6 است

3- تمامی منرال های که سختی شان از 1 – 8 است

4- تمامی منرال های که سختی شان از1-10 است