بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

61 : يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی (1) می باشد :

1- کلسيت

2- تالک

3- گج

4- اپاتيت


62 : يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی (2) می باشد :

1- گج

2- کلسيت

3- فلوريت

4- تالک


63 : يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی 3 می باشد :

1- فلوريت

2- کلسيت

3- اپاتيت

4- گج


64 : يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی 4 می باشد :

1- اپاتيت

2- گج

3- فلوريت

4- کلسيت


65 : يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی 5 می باشد :

1- فلوريت

2- کلسيت

3- کروند

4- اپاتيت


66 : يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی 6 می باشد :

1- کلسيت

2- اپاتيت

3- ارتوکلاز

4- کوارتز


67 : يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی7 می باشد :

1- اپاتيت

2- کوارتز

3- ارتوکلالز

4- توپاز


68 : يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی 8 می باشد :

1- توپاز

2- کلسيت

3- ارتوکلاز

4- کروند


69 : يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی 9 می باشد :

1- اپاتيت

2- کروند

3- گج

4- کوارتز


70 : يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی 10 می باشد :

1- کروند

2- توپاز

3- الماس

4- ارتوکالز


71 : سختی معياری يکی از مواد ذيل 2.5 است :

1- ناخن انگشت

2- ناخن آهنی

3- چاقوی فولادی

4- پارچه شيشه


72 : سختی معياری يکی از مواد ذيل 3.5 است :

1- پارچۀ شيشه

2- سکۀ مسی

3- ناخن انگشت

4- چاقوی فولادی


73 : سختی معياری يکی از مواد ذيل 4.5 است :

1- ناخن انگشت

2- پارچۀ شيشه

3- ناخن آهنی

4- سکۀ مسی


74 : سختی معياری يکی از مواد ذيل 5.5 است :

1- ناخن آهنی

2- ناخن انگشت

3- سکۀ مسی

4- پارچۀ شيشه


75 : سختی معياری يکی از مواد ذيل 6.5 است :

1- پارچۀ شيشه

2- ناخن آهنی

3- چاقوی فولادی

4- ناخن انگشت


76 : اگر يک نمونه منرال داشته باشيم که ارتوکلاز را تخريش کرده بتواند اما خود نمونه با کوارتز خط يا تخريش شود در اينصورت سختی اين نمونه :

1- بین 6-7 یعنی 6.5 است

2- بین 5-6 یعنی 5.5 است

3- بین 7-8 یعنی 7.5 است

4- بین 8-9 یعنی 8.5 است


77 : يکی از منرال های ذيل اپاتيت را خط يا تخريش کرده می تواند :

1- فلوريت

2- کلسيت

3- توپاز

4- گچ


78 : يکی از منرال های ذيل کوارتز را خط يا تخريش کرده نمی تواند :

1- ارتوکلاز

2- کروند

3- الماس

4- توپاز


79 : فلوريت يکی از منرال های ذيل را خط کرده می تواند :

1- کلسيت

2- گچ

3- تالک

4- همه درست اند


80 : در جدول ماووس اپاتيت بين کدام دو منرال ذيل موقعيت دارد :

1- فلوريت و ارتوکلاز

2- کروند و کوارتز

3- فلوريت و گچ

4- ارتوکلاز وتوپاز