بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

101 : منرال ها براساس يکی از معيارات ذيل تصنيف می گردند :

1- براساس انيون موجود در ترکيب منرالی آنها

2- براساس کتيون موجود در ترکيب منرالی آنها

3- براساس انيون و کتيون موجود در ترکيب آنها

4- همه درست است


102 : مجموعا منرال ها به چند گروپ تقسيم گرديده اند :

1- 5 گروپ

2- 6 گروپ

3- 7 گروپ

4- 8 گروپ


103 : يکی از عناصر ذيل منرال نمی باشد :

1- طلا

2- سوديم

3- سلفر

4- الماس


104 : منرال های پايرايت و گالينيت مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :

1- سليکات ها

2- فاسفات ها

3- سلفات ها

4- سلفيد ها


105 : منرال های هيماتايت و مگنيتايت مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :

1- اکسايد ها

2- سلفيد ها

3- کاربنات ها

4- سلفات ها


106 : منرال ملخيت مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :

1- سلفيد ها

2- سلفات ها

3- فاسفات ها

4- کاربنات ها


107 : منرال های گچ و بارايت مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :

1- سليکات ها

2- فاسفات ها

3- سلفات ها

4- هالايد ها


108 : منرال های هاليت وفلوريت مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :

1- سلفات ها

2- هالايد ها

3- سليکات ها

4- فاسفات ها


109 : منرال اپاتيت مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :

1- سليکات ها

2- فاسفات ها

3- سلفات ها

4- سلفيد ها


110 : منرال های ذيل مربوط گروپ سيليکات ها می شود :

1- اوليوين ، پايروکسين ، امفبول

2- موسکوويت ، بيوتيت ، تالک

3- ارتوکلاز ، البيت ، کوارتز

4- همه درست اند


111 : يکی از گروپ های ذيل مهمترين گروپ منرال ها می باشد :

1- سلفيد ها

2- سلفات ها

3- فاسفات ها

4- سيليکات ها


112 : چند فيصد از منرال ها در گروپ سيليکات ها شامل اند :

1- بیشتر از 70 فیصد

2- بیشتر از 60 فیصد

3- بیشتر از 90 فیصد

4- بیشتر از 80 فیصد


113 : اوليوين ، پايروکسين ، امفبول ها ، ابرک ها و فلدسپار ها مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :

1- سليکات ها

2- فاسفات ها

3- سلفات ها

4- سلفيد ها


114 : سنگ ها از کدام نوع منرال ها ساخته شده اند :

1- سلفاتی

2- فاسفاتی

3- سيليکاتی

4- کاربناتی


115 : يکی از اينها از جمله توسعه يافته ترين سنگها می باشد :

1- پايروکسين

2- گرانيت

3- اوليوين

4- ابرک


116 : يکی از منرال های ذيل در ترکيب سنگ گرانيت شامل است :

1- فلدسپار

2- کوارتز

3- هارن بلند

4- همه درست است


117 : مقدار کدام يک از سنگهای ذيل کمتر از ساير سيليکات ها می باشد :

1- گرانيت

2- اوليوين

3- هارن بلند

4- موسکوويت


118 : يکی از منرال های ذيل رنگ سبز زيتونی دارد :

1- موسکوويت

2- بيوتيت

3- پايروکسين

4- اوليوين


119 : اوليوين به يکی از اشکال ذيل کرستالی تبارز ميکند :

1- رخدار

2- مکعبی

3- رومبيک

4- منشوری


120 : اوليوين از نظر ترکيب کيمياوی سيليکات کدام عناصر ذيل می باشد :

1- آهن و پوتاشيم

2- آهن و کابن

3- آهن و مگنيزيم

4- کلسيم و مگنيزيم