بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

121 : يکی از منرال های ذيل مانند اوليوين سيليکات های آهن و مگنيزيم می باشد :

1- پايروکسين

2- امفبول

3- ابرک

4- فلدسپار


122 : منرال پايروکسين « اوگيت » دارای کدام يکی از رنگ های ذيل است :

1- تاريک ، سبز تاريک

2- نخودی

3- سياه

4- سفيد


123 : امفبول ها منرال های سيليکاتی کدام عناصر ذيل می باشند :

1- آهن و کلسيم

2- مگنيزيم و کلسيم

3- آهن و مگنيزيم

4- کاربن و مگنيزيم


124 : يکی از منرال های ذيل دارای رنگ تاريک ، سبز تاريک می باشد :

1- پايروکسين «اوگيت»

2- امفبول «هارن بلند»

3- فلدسپار «ارتوکلاز»

4- 1 و 2 درست است


125 : شکل کرستالی امفبول ها عبارت است از :

1- منشوری

2- رخدار

3- مکعبی

4- رومبيک


126 : هارن بلند شامل کدام گروپ منرال های سيليکاتی می باشد :

1- پايروکسين

2- ابرک ها

3- امفبول ها

4- فلدسپار ها


127 : منرال اوگيت شامل کدام گروپ منرال های سيليکاتی می باشد :

1- ابرک ها

2- پايروکسين

3- فلدسپار ها

4- امفبول ها


128 : تمام منرال های کدام گروپ سيليکاتی بشکل صفحه يی يافت شده و مانند اوراق کتاب از هم جدا می شوند :

1- امفبول ها

2- فلدسپارها

3- پايروکسين

4- ابرک ها


129 : يکی از عناصر ذيل در ترکيب ابرک ها شامل است :

1- المونيم و کلسيم

2- سوديم

3- پوتاشيم

4- همه درست اند


130 : رنگ ابرک ها در منرال بيوتيت چگونه است :

1- سياه

2- سرخ

3- سفيد

4- سبز


131 : رنگ ابرک ها در منرال موسکوويت چگونه است :

1- سبز زيتونی

2- شفاف بی رنگ

3- سياه

4- زرد طلايی


132 : يکی از منرال های ذيل شامل گروپ ابرک ها می باشد :

1- موسکوويت

2- بيوتيت

3- تالک

4- هرسه درست اند


133 : کدام منرال ذيل به علت سختی کم آن در پودر اطفال استفاده می شود :

1- تالک

2- اوليوين

3- اوگيت

4- همه درست اند


134 : يکی از گروپ های ذيل توسعه يافته ترين گروپ سيليکات ها می باشد :

1- امفبول ها

2- ابرک ها

3- فلدسپارها

4- پايروکسين


135 : مثال فلدسپار های پوتاشيمی يکی از منرال های ذيل می باشد :

1- ارتوکلاز

2- کوارتز

3- توپاز

4- کروند


136 : مثال فلدسپار های پالجيوکلاز يکی از منرال های ذيل می باشد :

1- اوگيت

2- البيت

3- هارن بلند

4- بيوتيت


137 : يکی از کتيون های ذيل در ترکيب گروپ کوارتز شامل است :

1- Si

2- Na

3- Mg

4- Fe


138 : منرال های گروپ کوارتز به يکی از اشکال ذيل کرستال شده اند :

1- منشوری

2- رومبيک

3- رخدار

4- مکعبی


139 : يکی از منرال های ذيل در ترکيب سنگ ها بيشتر ديده می شود :

1- کوارتز

2- ارتوکلاز

3- البيت

4- اوگيت


140 : جواهرات و سنگ های قيمتی :

1- منرال نيستند

2- منرال هستند

3- هر دو

4- هيچکدام