بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

141 : يک منرال زمانی از جملۀ جواهرات و سنگ های قيمتی محسوب می شود که :

1- شفاف يا کمتر شفاف و رنگ زيبا داشته باشد

2- مقاومت فزيکی و کيمياوی خوب داشته باشد و با آب ، تيزاب وعطريات تعامل نکند

3- طبيعی باشد

4- همه درست است


142 : اثرخط يکی از منرال های ذيل خاکی تاريک می باشد :

1- گالينيت

2- ملخيت

3- پايرايت

4- هيماتايت


143 : اثر خط يکی از منرال های ذيل نسواری تاريک می باشد :

1- مگنيتايت

2- گالينيت

3- تالک

4- پايرايت


144 : اثرخط يکی از منرال های ذيل نسواری تيره می باشد :

1- بيوتيت

2- تالک

3- هيماتايت

4- گالينيت


145 : اثر خط يکی از منرال های ذيل سياه می باشد :

1- گالينيت

2- مگنيتايت

3- پايرايت

4- هيماتايت


146 : اثرخط يکی از منرال های ذيل سبز روشن می باشد :

1- ملخيت

2- پايرايت

3- گالينيت

4- اوگيت


147 : سختی منرال دولوميت چند است :

1- 3.5-4

2- 4-4.5

3- 4.5-5

4- 5-5.5


148 : سختی منرال گالينيت چند است :

1- 2.5

2- 3

3- 3.5

4- 4


149 : سختی منرال پايرايت چند است :

1- 7-7.5

2- 6-6.5

3- 5.5-6

4- 4.5-5


150 : تراخیت ولکانیکی دارای کدام تکسچر است:

1- بلوری

2- منشوری

3- شیشه یی (امورف)

4- نیمه بلوری


151 : با افزایش تدریجی فشار و حرارت از ذغال معمولی کدام مواد بوجود میاید:

1- پیت

2- ذغال نارس

3- لگنایت

4- انتراسیت


152 : کدام فعالیت جیولوژیکی توسط آب سطحی انجام میشود:

1- انکشاف بستر ابحار

2- حرکت پلیت های قشر زمین

3- بالا شدن مگما به سطح زمین

4- انتقال احجار تخریب شده


153 : کدام فعالیت جیولوژیکی توسط آب سطحی انجام می شود:

1- برآمدن لاوا به سطح زمین

2- تخریب سنگ ها

3- تشکیل سنگ های مگماتیکی

4- فوران مگما


154 : در کدام نواحی افغانستان یخچال های کوهستانی موقعیت دارد:

1- شمال غرب

2- شمال شرق

3- جنوب

4- جنوب شرق


155 : در کدام نوع زلزله منظره های روی دیوار جای خود را تغیر می دهد:

1- خفیف

2- متوسط

3- شدید

4- بسیار شدید


156 : در کدام نوع زلزله اثاثیه تعمیر بیجا میشود:

1- متوسط

2- بسیار شدید

3- نسبتا شدید

4- شدید


157 : منرال پایروکسین به کدام شکل کرستالی می شود:

1- مثلثی

2- مخروطی

3- مکعبی

4- منشوری


158 : بسیاری از سنگ های طبیعی ازکدام گروپ منرالها تشکیل گردیده است:

1- سلفات

2- کاربنات

3- عناصر خالص

4- سلیکات


159 : سیستم کمبرین و پرمین مربوط کدام گروپ یا عصر است:

1- سینوز وئیک

2- کاینوزئیک

3- پایلوزوئکی

4- میزوزئیک


160 : منرال کوارتیز به کداد شکل کرستال یافت می شود:

1- هرمی

2- منشوری

3- مخروطی

4- مکعبی