بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

161 : به کمک میتود رادیولوجیکی کدام عمر سنگ ها تعیین می شود:

1- نسبی

2- عمر مطلق سنگ ها تنها توسط فسیل ها تعیین می شود

3- مطلق

4- عمر سنگها هیچ تعیین شده نمی تواند


162 : سنگ ها رسوبی عبارت است از:

1- گرانیت و گنایس

2- ذغال انتراسیت و سنگ ها کیمیاوی

3- اندوزیت و کوارسیت

4- پلوتونایت و گرانیت


163 : حیوانات عظیم الجثه نوع دایناسور ها چند میلیون سال قبل از بین رفته اند:

1- شصت میلیون سال قبل

2- هفتاد میلیون سال قبل

3- صد میلیون سال قبل

4- یکصد و ده میلیون سال قبل


164 : سنگ های رسویی عبارت اند از

1- پیت و پاراگنایس

2- کاربناتی و اورتوگنایس

3- پیت و سنگ های کاربناتی

4- تراخیت واندیزیت


165 : سنگ های گرانیت از کدام گروپ منرال ها تشکیل شده است:

1- هالایدها

2- سلیکات ها

3- کاربنات ها

4- هالیت ها


166 : از تجزیه عنصر یورانیم در تعیین کدام عمر احجار استفاده می شود:

1- مطلق

2- مطلق و نسبی

3- پالنتالوجیکی

4- نسبی


167 : سختی منرال مگنيتايت چند است:

1- `8`

2- `7`

3- `6`

4- `5`


168 : سختی منرال ملخيت چند است :

1- `3.5 – 4`

2- `4 – 4.5`

3- `4.5 – 5`

4- `5 – 5.5`


169 : سختی منرال هاليت چند است :

1- `2.5`

2- `3`

3- `3.5`

4- `4`


170 : سختی منرال اوليوين چند است :

1- `6.5 – 7`

2- `6.5 – 7`

3- `7.5 – 8`

4- `6`


171 : سختی منرال های موسکوويت و بيوتيت چند است :

1- `2 – 2.5`

2- `3 – 3.5 `

3- `4 – 4.5`

4- `5 – 5.5`


172 : سختی منرال های اوگيت و هارن بلند چند است :

1- `2 – 3 `

2- `2 – 3 `

3- `4 – 5 `

4- `5 – 6`


173 : يکی از منرال های ذيل به رنگ شفاف سايه دارمی باشد :

1- الماس

2- طلا

3- اوليوين

4- فلورايت


174 : يکی از منرال های ذيل به رنگ های نقره يی و خاکی سبز می باشد :

1- ملخيت

2- هيماتايت

3- گالينيت

4- مگنيتايت


175 : منرال پايرايت به يکی از رنگ های ذيل می باشد :

1- خاکی تيره

2- سبز

3- سفيد روشن

4- زرد طلایی


176 : يکی از منرال های ذيل به رنگ نسواری عميقا تيره می باشد :

1- اوگيت

2- بيوتيت

3- هيماتايت

4- مگنيتايت


177 : منرال مگنيتايت به يکی از رنگ های ذيل می باشد :

1- سفيد روشن

2- سبز زيتونی

3- سياه

4- خاکی


178 : يکی از منرال های ذيل به رنگ سفيد شفاف می باشد :

1- کلسيت

2- دولوميت

3- ملخيت

4- 1 و 2 درست اند


179 : منرال ملخيت به يکی از رنگ های ذيل می باشد :

1- سفيد شفاف

2- سبز

3- سرخ

4- سياه


180 : يکی از منرال های ذيل به رنگ سفيد روشن می باشد :

1- گچ

2- هاليت

3- اپاتيت

4- همه درست اند