بانک سوالات تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات : 200

1 : آریانا چندمین کانون تمدن جهان بود:

1- اولین

2- دومین

3- پنجمین

4- هفتمین


2 : آریایی ها چه زمانی در افغانستان مسکن گزین شدند:

1- 2500 قبل از میلاد

2- 2000 قبل از میلاد

3- 2200 قبل از میلاد

4- هیچکدام


3 : آرین به کدام معنا ذیل می باشد:

1- کامیاب

2- اصیل و نجیب

3- قدیمی

4- جنگجو


4 : آریایی ها محل اقامت خود را چه می نامیدند:

1- آریانا ویجه

2- آریانا ورشو

3- 1 و 2

4- منجوان


5 : کوه منجوان درمیان کدام ولایات موقعیت دارد:

1- نورستان و بدخشان

2- کنر و نورستان

3- تخار و بدخشان

4- لغمان و نورستان


6 : قبیله به نام الینا ساکنین کدام منطقه بودند:

1- کنر

2- جلال آباد

3- الینگار

4- قندهار


7 : ساکنین دره بولان به کدام نام یاد میشد:

1- بهادر

2- بهاالنه

3- بهال

4- بهار اتر


8 : آریایی ها از کدام سمت به ایران و ترکیه مهاجرت کردند:

1- شمال

2- جنوب

3- شرق

4- غرب


9 : آریایی ها از کدام سمت وارد هند شمالی و مرکزی شدند:

1- شمال

2- جنوب

3- شرق

4- غرب


10 : آریایی ها قبل از آمدن به بلخ چگونه زنده گی داشتند:

1- کوچی

2- صحرایی

3- قبیلوی

4- هیچکدام


11 : قدیمی ترین مدنینت آریایی در افغانستان چه نام داشت؟

1- یونانی

2- باختری

3- اوستایی

4- ویدی


12 : پایتخت آریایی های در عصر ویدی کدام شهر بود:

1- هرات

2- بخدی

3- کابل

4- قندهار


13 : آریایی ها احتیاجات اولیه خود را از کدام طریق مرفوع می ساختند:

1- تجارت

2- صنعت

3- زراعت و مالداری

4- شکار


14 : مدنیت ویدی به کدام سال ها ارتباط می گیرد:

1- 2500-2000

2- 3200-2500

3- 1200-1000

4- 2200-2000


15 : آریایی ها در ساختن کدام نوع ظروف مهارت داشتند:

1- گلی

2- چینی

3- مسی

4- همه


16 : زنده گی زنان در عصر ویدی چگونه بود:

1- تحت ظلم قرار داشتند

2- آزادی اجتماعی داشتند

3- محکوم بودند

4- 1 و 3


17 : کتاب های ریگویدا، اتهرو ویدا، ساماویدا، و ریجویدا مربوط کدام مدنیت می باشد:

1- ویدی

2- اوستایی

3- پیشدادیان

4- کیانیان


18 : کتاب ویدی چند قرن قبل از میلاد تحریر شده است:

1- 5 قرن

2- 2 قرن

3- 6 قرن

4- 4 قرن


19 : اوستا دارای یکی از معانی ذیل می باشد:

1- علم و دانش

2- اصیل و نجیب

3- قانون و هدایت

4- هیچکدام


20 : مدنیت اوستا چند هزار سال قبل از میلاد تهداب گذاری گردیده:

1- 1000 قبل از میلاد

2- 2000 قبل از میلاد

3- 1200 قبل از میلاد

4- 3000 قبل از میلاد