بانک سوالات تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات : 200

181 : مدنیت یونان- باختری مدت چند سال دوام نمود؟

1- 100

2- 119

3- 90

4- 95


182 : بعد از یونان باختری کدام خانواده به زمامداری آغاز نمودند؟

1- کوشانی ها

2- ساکها و پارتها

3- یفتلی ها

4- کیداریان


183 : سکستان نام قدیم کدام یک از مناطق ذیل میباشد؟

1- کندهار

2- بامیان

3- ازبکستان

4- سیستان


184 : ساک ها در کدام مناطق افغانستان اساس حکومت خود را گذاشتند؟

1- کندهار

2- سیستان

3- 1 و 2 درست است

4- بلخ


185 : نخستین حاکم ساک ها چه نام داشت؟

1- هرایوس

2- مایوس

3- کنشکا

4- هیلوکلس


186 : کدام یک از حکمرانان ذیل ساکها به نام خود سکه ضرب زد؟

1- مایوس

2- هرایوس

3- هردو

4- هیچکدام


187 : ساکها دامنه فتوحات خود را تا کجا گسترش دادند؟

1- تاکسیلا

2- سند

3- بولان

4- همه


188 : بعد از هرایوس کی به قدرت رسید؟

1- مایوس

2- کنشکا

3- دیوتس

4- هیلوکلس


189 : مایوس در کدام سال قبل از میلاد به قدرت رسید؟

1- 100 قبل از میلاد

2- 72 قبل از میلاد

3- 75 قبل از میلاد

4- 92 قبل از میلاد


190 : مایوس در روی مسکوکات خود کدام عنوان را نوشته بود؟

1- پادشاه

2- امپراطور

3- شهنشاه

4- زمامدار


191 : چند نوع مسکوکات زمان مایوس به دست باستان شناسان رسیده است؟

1- 8

2- 9

3- 6

4- 7


192 : بعد از مایوس چند تن از وارثین آن به قدرت رسیدند؟

1- 2

2- 4

3- 6

4- 3


193 : بعد از مایوس حکمرانان دیگر سا کها مدت چند سال حکومت کردند:

1- 60

2- 50

3- 20

4- 30


194 : امپراطوری ساکها از طرف کی از بین رفت؟

1- پارت ها

2- یفتلی ها

3- کوشانی ها

4- کیانی ها


195 : نام کوشانی ها از کدام کلمه گرفته شده است؟

1- کوشش

2- کوشان

3- کیان

4- کشش


196 : کوشانی ها از کدام اقوام بودند؟

1- کوچی

2- آریایی

3- یوچی

4- یونانی


197 : کوشانی ها از کدام دریا عبور نموده و به بلخ رسیدند؟

1- پنجشیر

2- کوکچه

3- آمو

4- هریرود


198 : در زمان حکمرانی کوشانی ها چند ولایت با بلخ ملحق شدند؟

1- 2

2- 5

3- 4

4- 3


199 : در زمان حکمرانی کوشانی ها چند امپراطوری در آسیا و اروپا حاکمیت داشتند؟

1- 4

2- 6

3- 2

4- 3


200 : موسس امپراطوری کوشانی ها کدام شخص بود؟

1- هرایوس

2- مایوس

3- کجولا کدفیسیس

4- ویما کدفیسیس