بانک سوالات تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات : 200

21 : کتاب اوستا توسط کی نوشته شده است:

1- زردشت

2- کیومرث

3- سپین تمان

4- 1 و 3


22 : نخستین متن اوستایی در پوست چند هزار حیوان نوشته شده است:

1- 30000

2- 18000

3- 12000

4- 1200


23 : کتاب اوستا در چند بخش تحریر شده است:

1- 2

2- 3

3- 5

4- 6


24 : زردشت در سال 660 ق.م در کجا به دنیا آمده است:

1- بلخ

2- هرات

3- سیستان

4- الینگار


25 : زردشت در کدام سن رهبر آیین خود گردید:

1- 50

2- 30

3- 42

4- 22


26 : آهورمزدا در آیین زردشت خدای یکی از گزینه های ذیل بود:

1- آفتاب

2- خوبی ها

3- بدی ها

4- مهتاب


27 : اهریمن در آیین زردشت یکی از خدایان ذیل بود:

1- بدی ها

2- خوبی ها

3- آفتاب

4- مهتاب


28 : پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک یکی از بیانات مشهور می باشد:

1- نوشیروان

2- کیومرث

3- زردشت

4- هوشنگ


29 : مراسم اسپ سواری، سال نو، اتن، روز های میله و موسیقی مربوط یکی از زمانه های ذیل می شود:

1- غوریان

2- آریایی ها

3- تیموریان

4- کوشانیان


30 : موسس سلسله پیشدادیان کی بود:

1- کیومرث

2- زردشت

3- کرشاسپ

4- تهمورث


31 : شهر بلخ از طرف کدام پادشاه بنا یافت:

1- ضحاک

2- زردشت

3- کیومرث

4- جمشید (یما)


32 : نخستین حاکمیت سیاسی کشور ما به کدام نام یاد شده است:

1- پیشدادیان

2- کیانیان

3- اسپه

4- هیچکدام


33 : هوشنگ نام یکی از این اشخاص می باشد:

1- جمشید

2- زردشت

3- افراسیاب

4- کیومرث


34 : پادشاه مشهور سلسله پیشدادیان چه نام داشت:

1- زردشت

2- کیومرث

3- افراسیاب

4- یما (جمشید)


35 : بعد از کیومرث کی پادشاه شد:

1- تهمورث

2- کوروش

3- ضحاک

4- کرشاسپ


36 : ضحاک در مقابل کدام پادشاه مخالفت می کرد:

1- کیومرث

2- جمشید

3- سهراب

4- تهمورث


37 : وزیر تهمورث که در امور دولتی لیاقت داشت عبارت اند از:

1- شیداسپ

2- جمشید

3- کرشاسپ

4- منو چهر


38 : اولین باغ وحش در شهر بلخ توسط کدام پادشاه اسم گذاری شده بود:

1- سهراب

2- منوچهر

3- یما

4- فریدون


39 : زمانیکه ضحاک به قدرت رسید با مردم چگونه رویه می کرد:

1- رویه خوب

2- زور و جبر

3- به رضایت مردم

4- هیچکدام


40 : کدام یک از اشخاص ذیل در مقابل ضحاک پیروز گردید:

1- سهراب

2- فریدون

3- کرشاسپ

4- وزه