بانک سوالات تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات : 200

41 : فریدون حاکمیت تحت قلمرو خود را بین کی ها تقسیم کرد:

1- سیاست مداران

2- دوستان

3- دامادان

4- پسران


42 : ایرج توسط کی به قتل رسید:

1- جمشید

2- سهراب

3- تور و سلم

4- کرشاسپ


43 : منوچهر پسر ایرج چگونه انتقام پدر خود را گرفت:

1- کاکای خود را به قتل رساند

2- پسر کاکای خود را به قتل رساند

3- هردو

4- هیچکدام


44 : بعد از فریدون کدام پسرش به قدرت رسید:

1- نوذر

2- سهراب

3- کرشاسپ

4- منوچهر


45 : افراسیاب تورانی بعد از چند جنگ موفق شد که نوذر را شکست بدهد:

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


46 : بعد از نوذر کی به قدرت رسید:

1- کرشاسپ

2- تهمورث

3- اوزه

4- هیچکدام


47 : آخرین حکمران سلسله پیشدادیان کی بود:

1- نوذر

2- تهمورث

3- اوزه

4- کرشاسپ


48 : کرشاسپ مدت چند سال پادشاهی کرد:

1- 10

2- 9

3- 8

4- 12


49 : سلسله دوم اساطیری افغانستان به کدام نام یاد شده است:

1- کیانیان

2- پیشدادیان

3- اسپه

4- هیچکدام


50 : نخستین زمامدار کیانی ها چه نام داشت:

1- کیومرث

2- کیقباد

3- کیخسرو

4- کیکاوس


51 : کاو در متون اوستایی به معنی:

1- دانا

2- بزرگ

3- امیر

4- هر سه


52 : پیشوند (کی)مربوط کدام خاندان ذیل می باشد:

1- پیشدادیان

2- کیانیان

3- هخامنشی ها

4- یونانی ها


53 : حاکمیت کیقباد چند سال دوام کرد:

1- 15

2- 20

3- 21

4- 12


54 : کیقباد به دستور پدر رستم پهلوان به کدام تخت ذیل نشست:

1- کوه البرز بلخ

2- شیر دروازه کابل

3- کوه هندوکش

4- هیچکدام


55 : بعد از کیقباد کدام پسرش به قدرت رسید:

1- کیومرث

2- کیخسرو

3- سیاوش

4- کیکاوس


56 : سیاوش چگونه حکمران بود:

1- دلیرو شجاع

2- جنگجو

3- عیاش

4- خوش گذران


57 : کدام یک از شاهان ذیل 100 اسپ، 1000 گاو و 10000 گوسفند را برای رب النوع ( اناهیتا) قربانی کرد:

1- کیقباد

2- کرشاسپ

3- کیکاوس

4- کیخسرو


58 : کیکاوس در اطراف کوه ارزیفنه چند قلعه آباد کرد:

1- 8

2- 7

3- 6

4- 5


59 : نام وزیر کیکاوس چه بود:

1- پوره جیره

2- اوشنر

3- الف و ب

4- هیچکدام


60 : کدام یک از حکمرانان ذیل دعوی رفتن به آسمانها نمود:

1- کیکاوس

2- کیقباد

3- زردشت

4- کیخسرو