بانک سوالات تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات : 200

61 : یکی از اشخاص ذیل به زمامداری کیکاوس نقطه پایان گذاشت:

1- افراسیاب تورانی

2- سیاوش

3- یما

4- کیقباد


62 : بعد از کیکاوس کدام شخص بر تخت نشست:

1- سیاوش

2- رستم

3- سهراب

4- کیخسرو


63 : کدام یک از حکمرانان ذیل با فرنگیس دختر افراسیاب ازدواج نمود:

1- کیکاوس

2- سیاوش

3- اسفندیار

4- گشتاسپ


64 : کیخسرو پسر کی بود:

1- کیکاوس

2- افراسیاب

3- سیاوش

4- اسفندیار


65 : آخرین حکمران کیانیان کدام یک از اشخاص ذیل بود:

1- کیخسرو

2- کیکاوس

3- سیاوش

4- هیچکدام


66 : بعد از خاندان کیانی کدام خاندان به قدرت رسیدند:

1- اسپه

2- پیشدادیان

3- موریایی ها

4- هخامنشی ها


67 : نخستین حکمران خانواده اسپه چه نام داشت:

1- گشتاسپ

2- لهراسپ

3- ویشت اسپه

4- اسفندیار


68 : لهراسپ کدام آیین را پذیرفته بود:

1- زردشتی

2- ویدی

3- اوستایی

4- بودایی


69 : لهراسپ در کدام جنگ کشته شد:

1- تورانی ها

2- هخامنشی ها

3- یونانی ها

4- همه


70 : نام پسران لهراسپ چه بود:

1- ویشت اسپه

2- زری وری

3- 1 و 2

4- اسفندیار


71 : بعد از لهراسپ کدام پسرش حاکم بلخ شد:

1- ویشت اسپه ( گشتاسپ)

2- زری وری

3- لهراسپ

4- کیخسرو


72 : گفتار زردشت به حکم کدام یک از حکمرانان ذیل در 12 هزار پوست گاو تحریر شده بود:

1- زردشت

2- اسفندیار

3- جمشید

4- گشتاسپ


73 : گشتاسپ به نام اناهیتا اسپ، گاو و گوسفند را در کنار کدام رود قربانی کرد:

1- فرازادانا

2- آمو

3- هریرود

4- هلمند


74 : آخرین زمامدار خاندان اسپه عبارت از:

1- گشتاسپ

2- لهراسپ

3- زری وری

4- اسفدیار


75 : تا قرن 6 ق.م کدام حکمرانان ذیل حاکمیت داشتند:

1- اوستایی

2- هخامنشی

3- موریایی

4- کیانی


76 : هخامنشی ها در قرن 6 ق.م دامنه امپراطوری خود را تا کدام قسمت گسترش دادند:

1- هند

2- فارس

3- آریانا

4- یونان


77 : کوروش در کدام سال توانست قسمت های زیادی افغانستان را تصرف نماید:

1- 454 قبل از میلاد

2- 549 قبل از میلاد

3- 459 قبل از میلاد

4- 560 قبل از میلاد


78 : بعد از کوروش کدام یک از این اشخاص به قدرت رسید:

1- خشایارشاه

2- داریوش

3- کمبوجیه

4- اردوشیر


79 : کدام امپراطور هخامنشی ها برای تسخیر افغانستان سعی زیاد نمود:

1- کوروش

2- کمبوجیه

3- داریوش

4- سیاوش


80 : بومیان سند و پنجاب سالانه چند تالانه به حکمرانان هخامنشی به قسم باج می پرداختند:

1- 360

2- 380

3- 340

4- 400