بانک سوالات تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات : 200

121 : اموال تجارتی موریایی ها و سلوکیدیان تا کدام نواحی منتقل میشد؟

1- باختر

2- هند

3- سند

4- همه


122 : بعد از بندوسارا کی به قدرت رسید؟

1- آشوکا

2- ایواکراتید

3- دیوتس

4- سلیکوس


123 : آشوکا به کدام دین عقیده داشت؟

1- زردشتی

2- یهودی

3- بودایی

4- عیسوی


124 : کدام یک از اشخاص ذیل فرامین بودایی را به روی سنگ ها نوشت؟

1- چندرا گوپتا

2- آشوکا

3- بندوسارا

4- ایتیدیوم


125 : سنگ هایکه فرمان آشوکا در آن مرقوم شده بود در کدام مناطق موجود است؟

1- قندهار

2- ننگرهار

3- 1 و 2 درست است

4- بلخ


126 : در فرمان آشوکا نام کدام یک از حکمرانان وجود ندارد؟

1- چندرا گوپتا

2- اییتدیوم

3- بندوسارا

4- همه


127 : در آغاز زمامداری ایتدیوم والیان کدام مناطق به شکست مواجه شدند؟

1- کابل

2- گندهارا

3- بلخ

4- 1 و 2 درست است


128 : ایتیدیوم در کدام سال استقلال خود را اعلان کرد؟

1- 254 قبل از میلاد

2- 250 قبل از میلاد

3- 244 قبل از میلاد

4- 260 قبل از میلاد


129 : کدام یک از حکمرانان یونان باختری اولین بار استقلال باختر را از سلوکیدیان اعلام نمود؟

1- دیوتس دوم

2- دیوتس اول

3- دیمتریوس

4- هیچکدام


130 : دیوتس اول در کدام سال در باختر استقلال خویش را اعلام کرد؟

1- 250 قبل از میلاد

2- 245 قبل از میلاد

3- 255 قبل از میلاد

4- 265 قبل از میلاد


131 : حکمرانی دیوتس دارای چند مرحله بود؟

1- 1

2- 2

3- 6

4- 3


132 : عکس های دیوتس و انیتیگوس در کدام مرحله نقش شده بود؟

1- 1

2- 2

3- 6

4- هیچکدام


133 : در کدام مرحله عکس های دیوتس و جیپوتر نقش شده بود؟

1- 1

2- 2

3- 3

4- 8


134 : جیوپیتر کی بود؟

1- الهه آفتاب

2- الهه مهتاب

3- الهه رعد و برق

4- الهه صبح


135 : مناطق سغد، مرو، بلخ و تخار مربوط حکمرانی کدام شخص بود؟

1- ایواکرایید

2- دیمیترس

3- دیوتس اول

4- دیوتس دوم


136 : دیوتس اول در کدام سال وفات نمود؟

1- 255 قبل از میلاد

2- 245 قبل از میلاد

3- 240 قبل از میلاد

4- 250 قبل از میلاد


137 : دیوتس دوم تا کدام سال بر باختر حکمرانی کرد؟

1- 240 قبل از میلاد

2- 340 قبل از میلاد

3- 230 قبل از میلاد

4- 320 قبل از میلاد


138 : دیوتس دوم کدام مناطق را تحت تصرف خود در آورد؟

1- هرات

2- هریرود

3- بلخ

4- 1 و 2 درست است


139 : کدام یک از اشخاص ذیل در سال 220 قبل از میلاد بر ضد دیوتس دوم قیام نمود؟

1- آی تیدیوم

2- ایواکرایید

3- دیمتروس

4- هیلوکلس


140 : آی تیدیوم در کدام سال حاکم مستقل باختر گردید؟

1- 222 قبل از میلاد

2- 220 قبل از میلاد

3- 323 قبل از میلاد

4- 230 قبل از میلاد