بانک سوالات تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات : 200

141 : آی تیدیوم در کدام منطقه به شکست مواجه شد؟

1- هرات

2- یونان

3- هریرود

4- باختر


142 : آی تیدیوم در زریاسپ مرکز خود چند سال مبارزه کرد؟

1- 3

2- 5

3- 2

4- 6


143 : آی تیدیوم کی بود؟

1- جنرال

2- وزیر

3- پادشاه

4- قومندان


144 : کدام یک از اشخاص ذیل هنر یونانی را برای اولین بار تا نیم قاره هند رساند؟

1- دیوتس

2- آی تیدیوم

3- ایواکرایید

4- دیمتریوس


145 : بعد از آیتیدوم کدام پسرش در سال 190 ق.م جانشین او شد؟

1- دیمتروس

2- هیلوکلس

3- ایواکرایید

4- هیچکدام


146 : دیمتروس کدام مناطق را از سلطه هندی ها خارج ساخت:

1- تاکسیلا

2- کایتاوارا

3- موریا تپه

4- همه


147 : شهر کلات در کجا موقیعت دارد؟

1- اراکوزیا

2- سند

3- پنجاب

4- بلخ


148 : شهر های سیالکوت و پتیاله در کجا موقیعت دارد؟

1- هند

2- پنجاب

3- سند

4- هرات


149 : ایواکراتید بعد از کدام یک از اشخاص ذیل به قدرت رسید؟

1- هیلوکلس

2- دیمتروس

3- آیتیدیوم

4- هیچکدام


150 : ایواکراتید در کدام سال ق.م به قدرت رسید؟

1- 180 قبل از میلاد

2- 181 قبل از میلاد

3- 182 قبل از میلاد

4- 190 قبل از میلاد


151 : ایواکراتید در کدام یک از ولایات ذیل به قدرت رسید؟

1- کابل

2- کندهار

3- هرات

4- بلخ


152 : ایواکراتید در کدام سال مرکز حکمرانی خود را به کاپیسا انتقال داد؟

1- 130 قبل از میلاد

2- 135 قبل از میلاد

3- 180 قبل از میلاد

4- 140 قبل از میلاد


153 : بعد از ایواکراتید کی به قدرت رسید؟

1- دیمتروس

2- آی تیدیوم

3- دیوتس

4- هیلوکلس


154 : هیلوکلس دامنه قلمرو خود را از شمال هندوکش تا به کجا وسعت داد؟

1- گنده هارا

2- اراکوزیا

3- جهلم

4- 1 و 3 درست است


155 : مجموعاٌ چند تن از حاکمان یونان- باختری در سر زمین باختر حکمرانی کردند؟

1- 15

2- 36

3- 25

4- 12


156 : ساکها در کدام سال ق.م در جنوب افغانستان رویکار شدند؟

1- 100 قبل از میلاد

2- 200 قبل از میلاد

3- 180 قبل از میلاد

4- 250 قبل از میلاد


157 : آخرین امپراطور یونان باختری که بر تمام حوزه باختر حاکمیت داشت کی بود؟

1- ایواکراتید

2- هیلوکلس

3- دیوتس

4- هیچکدام


158 : کدام یک از مورخین انگلیسی افغانستان را به عنوان کانون مدنیت های قدیم یاد کرده است؟

1- برون

2- برایدن

3- پالک

4- تاینبی


159 : باستان شناس جاپانی بنام ماوریزو توزی به افغانستان کدام لقب را داده است؟

1- چها ر راه زراعتی

2- چهار راه صنعتی

3- چهار راه تجارتی

4- دروازه هند


160 : علامه حبیبی افغانستان را به کدام لقب یاد میکرد:

1- چار راه تجارتی

2- مهد تمدن ها

3- مدنیت قدیم

4- هیچکدام