بانک سوالات تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات : 200

161 : مدنیت یونان باختری شامل چند تمدن بود؟

1- 2

2- 11

3- 3

4- 4


162 : مدنیت یونان باختری دارای کدام تمدن ها میباشد؟

1- یونان

2- باختر

3- روم

4- 1 و 2 درست است


163 : هیراکلت، افلاطون و بطلیوس فیلسوفان کدام کشور میباشند؟

1- باختر

2- یونان

3- روم

4- هسپانیه


164 : کدام هنر در زمان حکومت یونان- باختر به اوج خود رسیده بود؟

1- مجسمه سازی

2- نقاشی

3- هیکل تراشی

4- معماری


165 : شهر آی خانم در میان کدام مناطق موقیعت دارد؟

1- کوکچه و آمو

2- آمو و هریرود

3- نیل و آمو

4- هیچکدام


166 : بگرام در کدام مقاطع بنا یافته است؟

1- رود شتل و کوکچه

2- شتل و پنجشیر

3- کوکچه و آمو

4- پنچشیر و آمو


167 : مناطق آی خانم و بگرام نمونه معماری کدام مدنیت هستند؟

1- ویدی

2- اوستایی

3- موریایی

4- یونان- باختری


168 : درکدام ولایت افغانستان در سال 2300 قبل از میلاد شهر دفاعی تاسیس شد؟

1- تخار

2- بدخشان

3- بلخ

4- کابل


169 : شهر آی خانم در کدام ولایت افغانستان موقیعت دارد؟

1- بلخ

2- تخار

3- هرات

4- فاریاب


170 : شهر آی خانم در کدام سال مورد تحقیق باستان شناسان قرار گرفت؟

1- 1940 میلادی

2- 1946 میلادی

3- 1846 میلادی

4- 1960 میلادی


171 : شهر آی خانم برای اولین بار توسط باستان شناسان کدام کشور مورد تحقیق قرار گرفت؟

1- آلمانی

2- فرانسه

3- جاپان

4- چین


172 : کلمه آی خانم مربوط کدام یک از زبان های ذیل میباشد؟

1- ترکی

2- ازبکی

3- دری

4- ترکمنی


173 : آی در زبان ترکی به یکی از معنا های ذیل میباشد؟

1- زن

2- خورشید

3- ماه

4- همه


174 : نام دیگر آی خانم عبارت است از:

1- ابا خانم

2- ماه خانم

3- مهتاب خانه

4- هیچکدام


175 : نخستین بار تهداب شهر آی خانم توسط کی گذاشته شد؟

1- آشوکا

2- چندراگوپتا

3- جمشید

4- اسکندر مقدونی


176 : در معماری های شهر آی خانم از کدام نوع سنگ ها کار گرفته شذه است؟

1- آهک (چونه)

2- مرمر

3- زمرد

4- همه


177 : طول دیوار بزرگ آی خانم به چند متر میرسد:

1- 2200

2- 2300

3- 1500

4- 1000


178 : ارتفاع دیوار بزرگ شهر آی خانم به چند متر میرسد؟

1- 15

2- 10

3- 12

4- 20


179 : عمارات و خانه های که در شهر آی خانم بنا یافته مربوط کدام دوره میشود؟

1- ویدی

2- اوستایی

3- یفتلی

4- یونان- باختری


180 : حویلی مستطیل شکل که در شهر آی خانم موقیعت دارد دارای چند ستون میباشد؟

1- 110

2- 115

3- 116

4- 127