بانک سوالات تاریخ صنف یازدهم

تعداد سوالات : 119

1 : درکدام قرن دولت یفتلی در کشور ما را به زوال نهاد :

1- نیمه دوم قرن ششم میلادی

2- نیمه دوم قرن هفتم میلادی

3- نیمه اول قرن ششم میلادی

4- نیمه دوم قرن نهم میلادی


2 : درنیمه دوم قرن ششم میلادی ایرانی ها و ترکان در کدام قسمت های کشور ما تسلط یافتند :

1- شمال غرب

2- شمال

3- شمال شرق

4- همه


3 : کدام یک از حامیت های ذیل در آستانه ظهور دین مقدس اسلام در کابل حاکمیت داشت :

1- سورس ها

2- شیران

3- رتبیلان

4- الویکها


4 : کدام یک از حاکمیت های ذیل در آستانه ظهور اسلام در غزنی و گردیز حاکمیت داشتند :

1- سوری ها

2- غوری ها

3- شیران

4- لاویکها


5 : پیش از ظهور دین مقدس اسلام در کشور ما ، راه مهم تجارتی در آسیای میانه و جنوبی کدام راه بود :

1- راه ابریشم

2- راه هند

3- راه تورخم

4- بندر حیرتان


6 : قبل از ظهور دین مقدس اسلام اموال تجارتی کدام ممالک از کشور ما عبور می نمود :

1- چین

2- هند

3- ایران

4- 1 و 2


7 : قبل از ظهور اسلام بنابر کدام دلایل ، اقتصاد کشور ما از رونق خوبی بر خور دار بود :

1- موجودیت زمین های زراعتی

2- آب فروان

3- هوای مساعد

4- همه


8 : کدام یک از موضوعات ذیل عامل قوی وحدت جامعه شمار میرود :

1- ادب

2- علم

3- دین

4- زبان


9 : قبل از ظهور دین مقدس اسلام ساسانی ها پیرو کدام آئین بودند :

1- بودایی

2- زردشتی

3- برهمنی

4- عیسوی


10 : قبل ازظهور دین مقدس اسلام، ساسانی ها در کدام قسمت کشور ما حاکمیت داشتند :

1- غرب

2- شرق

3- شمال شرق

4- جنوب


11 : قبل از ظهور دین مقدس اسلام ، مناطق مرکزی، زابلستان ، وادی ارغنداب وکرانه های سند پیرو کدام کدام آئین بودند :

1- بودایی

2- برهمنی

3- آفتاب پرستی و بت پرستی

4- 1 و 2


12 : کشور ما توسط کدام سلسله جبال به دره ها و وادی ها تقسیم شده است :

1- سلسله جبال هندوکش

2- سلسله جبال کوه راکی

3- سلسله جبال شامخ

4- سلسله جبال شاه فولادی


13 : یفتلی یا هپتالی در زبان چینی به کدام نام یاد می گردد :

1- هپتالی

2- یی – تی – لی – دو

3- شوته هونه

4- هیاطله


14 : یفتلی ها در زبان هندی و سانسکریت به کدام نام یاد گردیده است :

1- هیطل

2- هپتالی

3- شوته هونه

4- افتهالیت


15 : ماور النهر در کدام قسمت موقعیت دارد :

1- شمال دریای آمو

2- شمال دریای هلمند

3- جنوب دریای کجکی

4- شرق دریای آمو


16 : مناطق بخارا ، سمرقند و خجند در کجا موقعیت دار ند :

1- بین النهرین

2- ماورالنهر

3- گند هارا

4- غزنه


17 : مناطق بخارا ، سمر قند و خجند اکنون مربوط کدام مملکت می باشد :

1- تاجکستان

2- ایران

3- ازبکستان

4- افغانستان


18 : مردم افغانستان درسالهای 21 – 41 قمری به کدام علوم دیگر دسترسی داشتند :

1- ریاضی

2- طب

3- نجوم

4- همه


19 : نخستین دسته دعوت کننده گان اسلام در زمان کدام خلیفه به کشور ما رسیدند :

1- خلیفه اول

2- خلیفه دوم

3- خلیفه سوم

4- خلیفه چهارم


20 : دین مقدس اسلام چند قرن قبل درکشور ما مروج شد :

1- 10 قرن

2- 12 قرن

3- 15 قرن

4- 11 قرن