بانک سوالات تاریخ صنف یازدهم

تعداد سوالات : 119

41 : نام دوران کودکی ابومسلم عبارت است از :

1- عبدالرحمن

2- عبدالله

3- سنداد

4- مثنی


42 : نام پدر ابومسلم خراسانی عبارت است از :

1- عبدالرحمن

2- ابراهیم

3- بنداد هرمزد

4- نصر بن سیار


43 : ابومسلم خراسانی در کدام قریه ولایت جوزجان تولد گردیده بود :

1- 100 ق

2- 721 م

3- 1 و 2

4- 746 م


44 : ابو مسلم خراسانی در کدام قریه ولایت جوزجان تولد گردیده بود :

1- سفیدنج

2- سرو

3- سپید دژ

4- 1 و 3


45 : ابومسلم خراسانی در ابتدا کدام زبان را آموخت :

1- دری

2- عربی

3- انگلیسی

4- پشتو


46 : ابومسلم خراسانی درچند سالگی به صحنه سیاست قدم گذاشت :

1- 19 سالگی

2- 18 سالگی

3- 20 سالگی

4- 30 سالگی


47 : ابومسلم خراسانی درچند سالگی به کوفه سفر نمود :

1- 19 سالگی

2- 23 سالگی

3- 20 سالگی

4- 29 سالگی


48 : ابو مسلم خراسانی در مکه با کدام یک از اشخاص ذیل دیدار نمود :

1- منصور

2- عباس

3- ابراهیم عباسی

4- امیرکرور


49 : ابومسلم خراسانی پس ازیحیی بن زید بر ضد کدام قبیله قیام نمود :

1- اموی ها

2- عباسی ها

3- صفاری ها

4- سلجوقی ها


50 : ابو مسلم خراسانی درکدام سال پرچم اموی ها را پایان نموده و پرچم عباسی ها را بلند نمود :

1- 126 ق

2- 747 م

3- 1 و 2

4- 658 م


51 : بیرق عباسی ها کدام رنگ را داشت :

1- سفید

2- سیاه

3- سبز

4- سرخ


52 : کدام یک از حکمرانان اموی بر ضد ابو مسلم قیام نمود :

1- نصر بن سیار

2- منصور

3- ابراهیم

4- طاهر فوشنجی


53 : ابراهیم عباسی توسط کدام یک از اشخاص ذیل به قتل رسید :

1- یزید

2- مروان حمار

3- عبدالملک

4- معتصم بالله


54 : مرکزخلافت اموی ها کدام شهر بود :

1- کوفه

2- بصره

3- سفید بخ

4- دمشق


55 : اولین خلیفه عباسی ها کی بود:

1- مروان حمار

2- ابومسلم خراسانی

3- ابو العباس سفاح

4- خالد برمکی


56 : ابو مسلم خراسانی در زمان سلطنت کدام شخص به قتل رسید :

1- ابراهیم عباسی

2- ابو العباس سفاح

3- منصور

4- هیچکدام


57 : ابومسلم خراسانی درکدام سال به قتل رسید :

1- 135 ق

2- 134 ق

3- 755 م

4- 2 و 3


58 : میر فولاد پسر کی بود :

1- بنداد هرمزد

2- ملک شنسب

3- ابو العباس

4- منصور


59 : امیر کرور فرزند امیر فولاد در کدام سال در غور امیر گردید :

1- 129 ق

2- 130 ق

3- 160 ق

4- 140 ق


60 : اولین شعر پشتو را کدام شخص سروده است :

1- امیر فولاد

2- امیر کرور

3- هولاکوخان

4- بیت نیکه