بانک سوالات تاریخ صنف یازدهم

تعداد سوالات : 119

61 : عباسی ها منسوب به کدام خاندان و شخص اند :

1- بنی امیه

2- خاندان حضرت عباس

3- بنی هاشم

4- 2 و 3


62 : عباسی ها در کدام قرن وارد سیاست شدند :

1- `2` هجری

2- `3` هجری

3- `1` هجری

4- `4` هجری


63 : عباسی ها در کدام سال به قدرت رسیدند :

1- 128 هجری

2- 749 میلادی

3- 140 میلادی

4- 1 و 2


64 : دوره حکمرانی عباسی ها چند سال دوام نمود :

1- 500 سال

2- 523 سال

3- 560 سال

4- 530 سال


65 : در زمان عباسی ها ، مالیات از 40 میلیون درهم به چند میلیون رسید :

1- 70 میلیون

2- 80 میلیون

3- 50 میلیون

4- 60 میلیون


66 : در کدام یک از دوره های ذیل سیستم زراعت وآبیاری در کشور ما قانونمند شد :

1- اموی ها

2- برمکی ها

3- صفاری ها

4- عباسی ها


67 : در دوران عباسی ها از کدام یک دریا های ذیل کانال های جدید شاخته شد :

1- هریرود و هلمند

2- آمو و هلمند

3- هریرود و فراه رود

4- همه


68 : در دوران عباسی ها چند آسیاب آبی در بلخ ساخته شد :

1- `40`

2- `50`

3- `60`

4- `70`


69 : در دوران عباسی ها مراکز عمده تولیدات پشم کدام ولایات بود :

1- بلخ و هرات

2- تالقان و مرغاب

3- هرات و نیمروز

4- تخار و تالقان


70 : کدام یک از اینها از جمله کار های عمده دوران عباسی ها بشمار می آید :

1- بلخ مرکز عمده تجارتی گردید

2- در غور آهن و مس استخراج گردید

3- در بلخ گندم و برنج زرع می گردید

4- همه


71 : در دوران عباسی ها ، اسلحه کدام ولایت افغانستان شهرت داشت :

1- بلخ

2- بادغیس

3- غور

4- تخار


72 : محمد ، حسن و احمد فرزندان موسی بن شاکر در دوران عباسی ها دانشمندان کدام علم بودند :

1- علوم اجتماعی

2- علوم طبیعی

3- ریاضیات

4- علم نجوم


73 : بشار بن برد تخارستانی شاعر یک از دوره های ذیل بود :

1- اموی ها

2- عباسی ها

3- برمکی ها

4- بیموریان


74 : کدام یک از اشخاص ذیل در دوران عباسی ها ادیب ، فیلسوف و جغرافیه دان بود :

1- ابو اشعر

2- موسی بن شاکر

3- احمد بن سهیل

4- هیچکدام


75 : برمکیان فرزند کدام یک از اشخاص ذیل بودند :

1- طاهر

2- برمک

3- ابو مسلم

4- ابراهیم


76 : کدام یک از اشخاص ذیل موبد و ملای آتشکده زردشتی بلخ بود :

1- طاهر

2- خالد برمکی

3- برمک

4- مامون


77 : اولین حکمران خاندان برمکی کدام شخص بود :

1- خالد برمکی

2- هارون

3- جعفر

4- یحیی برمکی


78 : بعد از خالد برمکی کدام پسرش به قدرت رسید :

1- منصور

2- یحیی

3- طاهر

4- ابراهیم


79 : خالد برمکی در خدمت کدام یک از اشخاص ذیل بود :

1- ابو مسلم خراسانی

2- هارون الرشید

3- یحیی

4- مروان حمار


80 : خالد برمکی ، وزیر و مشاور کدام یک از اشخاص ذیل بود :

1- ابراهیم

2- جعفر

3- مامون

4- منصور