بانک سوالات تاریخ صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 105

21 : ریاست قبیله ختک در زمان یکی از اشخاص ذیل به خوشحال خان ختک داده شد:

1- شاه جهان

2- اورنگ زیب

3- سلیم شاه

4- همایون بابر


22 : کدام یک از اشخاص ذیل خوشحال خان ختک را به مدت 4 سال زندانی نمود:

1- شاه جهان

2- بابر

3- اورنگ زیب

4- پیر روشان


23 : در جنگ تاتره چند هزار سپا مغل به قتل رسیدند:

1- 40 هزار

2- 50 هزار

3- 60 هزار

4- 30 هزار


24 : بعد از جنگ تاتره حکمرانان مغول چند پسر و نواسه خوشحال خان ختک را به هند تبعید نمودند:

1- دو پسر

2- دو نواسه

3- یک پسر

4- 2 و 3


25 : خوشحال خان ختک به عمر چند سالگی وفات نمود:

1- 80 سالگی

2- 70 سالگی

3- 50 سالگی

4- 40 سالگی


26 : در قرن 16 میلادی صفوی ها، شیبانی ها و مغول ها کدام مناطق را اشغال نمودند:

1- جنوب و غرب را صفوی ایران

2- شرق را بابری ها و مغولی های هند

3- شمال را شیبانی های ماورالنهر

4- همه


27 : میرویس خان نیکه در کدام سال دولت مستقل را در قندهار تشکیل داد:

1- 1700 م

2- 1668 م

3- 1709 م

4- 1790 م


28 : تجزیه افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا چه مدت دوام نمود:

1- دو نیم قرن

2- دو قرن

3- 3 قرن

4- 1 قرن


29 : قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی اقتصاد افغانستان را کدام سه بخش عمده تشکیل میداد:

1- زراعت

2- مالداری

3- صنایع

4- همه


30 : کدام یک از ولایات ذیل در قرن 16 م بنام دروازه هند یاد می گردید:

1- بلخ

2- جلال آباد

3- قندهار

4- هرات


31 : قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا صادرات و واردات افغانستان با کدام ممالک صورت میگرفت:

1- هندوستان

2- چین

3- ماورالنهر

4- همه


32 : در اوایل قرن 16 م سالانه چند هزار شتر مال تجارتی از قندهار عبور مینمود:

1- 30 هزار

2- 40 هزار

3- 50 هزار

4- 20 هزار


33 : تعداد اردوی نادر افشار به چند هزار غلجایی و ازبک، سدوزایی میرسید:

1- 4 هزار غلجایی و 10 هزار سدوزایی

2- 4 هزار غلجایی و 12 هزار سدوزایی

3- 6 هزار غلجایی و 12 هزار سدوزایی

4- 9 هزار غلجایی و 15 هزار سدوزایی


34 : کدام یک از اشخاص ذیل خواهان جرگه مزار شیر سرخ شد:

1- صابر شاه کابلی

2- نور محمد خان

3- دولت خان

4- زمان خان


35 : جرگه مزار شیر سرخ در کجا شهر قندهار دایر گردید:

1- سپین بولدک

2- چهل زینه

3- قلعه نادر آباد

4- هیچکدام


36 : جرگه مزار شیر سرخ قندهار چند روز دوام نمود:

1- 9 روز

2- 10 روز

3- 7 روز

4- 3 روز


37 : کدام یک از اشخاص ذیل خوشه گندم را بر سر احمد شاه بابا در جرگه مزار شیر سرخ گذاشت:

1- دولت خان

2- زمان خان

3- صابر شاه کابلی

4- نور محمد


38 : کدام یک از اشخاص ذیل پسر زمان خان و نواسه دولت خان سدوزایی بود:

1- احمد شاه بابا

2- صابر شاه کابلی

3- لایخور

4- نور محمد خان


39 : نام مادر احمد شاه بابا چه بود:

1- نازو انا

2- زرغونه

3- ملالی

4- پشتنه


40 : احمد شاه بابا در کدام ولایت افغانستان تولد گردیده بود:

1- هرات

2- قندهار

3- بلخ

4- کابل