بانک سوالات تاریخ صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 105

41 : احمد شاه بابا در کدام سال تولد گردیده بود:

1- 1725 م

2- 1722 م

3- 1747 م

4- 1730 م


42 : احمد شاه بابا در اردوی نادر افشار یکی از وظایف ذیل را انجام میداد:

1- ریاست

2- قومندان قطعات ابدالی

3- قومندان قطعات ازبک

4- 2 و 3


43 : کدام یک از دولت های ذیل بعد از مرگ نادر افشار به رهبری سیواجی تشکیل گردید:

1- دولت مرهته

2- دولت جنیدی

3- دولت بابری

4- دولت صفوی


44 : کدام یک از اینها از جمله اهداف مهم احمد شاه بابا بعد از به قدرت بود:

1- تامین سرحدات طبیعی از دریای آمو تا دریای سند

2- بوجود آوردن وحدت ملی و احیای مجدد دولت مرکزی در افغانستان

3- دفاع در مقابل کشور های همجوار

4- همه جوابات درست است


45 : احمد شاه بابا اداره کدام امور را در دست داشت:

1- قضایی

2- نظامی

3- اداری

4- همه


46 : احمد شاه بابا چند سال سلطنت نمود:

1- 20 سال

2- 26 سال

3- 25 سال

4- 30 سال


47 : کدام یک از اینها از جمله نمونه های سبک معماری عصر احمد شاه بابا می باشد:

1- اعمار شهر های قندهار

2- اعمار شهر های تاشقرغان

3- اعمار مقبره اش در جوار خرقه مبارک

4- همه اینها


48 : اولین موزیم بنام " بیت الشرف" در زمان احمد شاه بابا در کدام ولایت افغانستان تاسیس گردید:

1- هرات

2- بلخ

3- قندهار

4- کابل


49 : مدرسه " جامع کهن قندهار" در زمان یکی از اشخاص ذیل تاسیس گردید:

1- احمد شاه بابا

2- میرویس خان

3- حسین بایقرا

4- نادر افشار


50 : کتاب طبی " بحر الفواید" توسط یکی از اشخاص ذیل تحریر گردید:

1- محمود الحسینی

2- حافظ رحمت

3- دل محمد خان

4- محمد فاضل


51 : کتاب تاریخ احمد شاهی توسط یکی از منشی های دربار احمد شاه بابا تحریر گردیده بود:

1- محمود الحسینی

2- دل محمد خان

3- محمد فاضل

4- حافظ رحمت


52 : اولین سفر احمد شاه بابا به طرف شرق در کدام سال بود:

1- 1730 م

2- 1722 م

3- 1747 م

4- 1749 م


53 : احمد شاه بابا در سفر اول خود پنجاب و ملتان را به کدام اشخاص واگذار نمود:

1- پنجاب را به میرمنو

2- ملتان را به زاهد خان

3- 1 و 2

4- هیچکدام


54 : سفر دوم احمد شاه بابا در سال 1749 م به کدام ولایت بود:

1- قندهار

2- هرات

3- غزنی

4- کابل


55 : احمد شاه بابا در سفر دوم خود یکی از اشخاص ذیل را والی هرات مقرر نمود:

1- میرمنو

2- زاهد خان

3- دولت خان

4- درویش خان


56 : زمانیکه احمد شاه بابا در سال 1750 م بطرف نیشاپور حرکت نمود کدام یک از اشخاص ذیل در مقابل او مقاومت نمود:

1- میرمنو

2- گورامل

3- درویش خان

4- عباس قلی بیات


57 : احمد شاه بابا در سفر سوم خود یکی از اشخاص ذیل را حاکم نیشاپور مقرر نمود:

1- عباس قلی بیات

2- درویش خان

3- میرمنو

4- زاهد خان


58 : جنگ میان گورامل نماینده میرمنو و احمد شاه بابا در کدام منطقه رخ داد:

1- نادرآباد

2- شاه دره

3- شکر دره

4- تپه سلام


59 : میرمنو والی پنجاب در جنگی که با احمد شاه بابا نمود بعد از شکست چه تعهد کرد:

1- پنجاب و ملتان مربوط افغانستان خواهد بود

2- پنجاب و ملتان آزاد خواهد بود

3- پنجاب مربوط افغانستان خواهد بود

4- ملتان مربوط افغانستان خواهد بود


60 : احمد شاه بابا در سفر چهارم خود یکی از اشخاص ذیل را برای تعهد به دربار دهلی فرستاد:

1- تیمور شاه

2- قلندر خان

3- میرمنو

4- عبدالله خان