بانک سوالات تاریخ صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 105

101 : در دوره سلطنت احمد شاه بابا، عباس قلی بیات در یکی ازشهر های زیر بغاوت نمود:

1- بلخ

2- نیشاپور

3- هرات

4- مشهد


102 : کداد سفر احمد شاه بابا در سال 1751 میلادی بود

1- سوم

2- دوم

3- ششم

4- چهارم


103 : کدام حکمران افغانستان عطا محمد خان سدوزایی را جهت به رسمیت شناختن افغانستان به هند برتانوی فرستاد:

1- امیردوست محمد خان

2- امیرشیرعلی خان

3- امیر حبیب الله خان

4- غازی امان الله خان


104 : یکی از اشخاص ذیل در مزارشریف دفن شده است:

1- شیرعلی خان

2- پاینده محمد خان

3- محمد اعظم خان

4- عبدالرحمن خان


105 : کدام یکی از اشخاص زیر در دوره سلطنت امیر یعقوب خان وزیر بود

1- مرزا محمد خان

2- عبدالله خان

3- فیض محمد خان

4- تاج محمد خان