بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

1 : مرکز سیاسی ایلامی ها کدام شهر بود:

1- بابل

2- نینوا

3- شوش

4- لاگاش


2 : در کدام یکی از سیارات ذیل حیات موجود است:

1- اورانوس

2- پلوتو

3- زحل

4- زمین


3 : سبکتگین اداره نیشاپور را به کدام فرزندش سپرد:

1- نصر

2- اسماعیل

3- الوالقاسم محمود

4- محمود غزنوی


4 : بابر وصیت کرده بود تا جسد او را در یکی از این شهر ها دفن نمایند:

1- هرات

2- کابل

3- بلخ

4- دهلی


5 : مرکز حکومت آل بویه کدام شهر بود:

1- شیراز

2- اصفهان

3- تهران

4- مشهد


6 : بعداز جنگ اول افغان - انگلیس, کدام شخص به عوض لارد اکلند, و روسای هندوستان تعیین گردید:

1- لارد لتین

2- جنرال سیل

3- مکمهان

4- لیوکیوناری


7 : بابر چند سال در هند سلطنت نمود:

1- 12 سال

2- 10 سال

3- 8 سال

4- 4 سال


8 : جرگه مزار شیر سرخ در کجا دایر گردید:

1- قندهار

2- مزار

3- هرات

4- غزنی


9 : انگلیس ها بعداز شکست در یکی از کشور های ذیل , عوض لارد اکلند, لارد لتین را تعیین نمودند:

1- افغانستان

2- هند

3- آلمان

4- جاپان


10 : در نتیجه کدام معاهده ذیل اقوام و قبایل کشور به دو حصه تقسیم شدند:

1- گندمک

2- جمرود

3- دیورند

4- لاهور


11 : در سال 204 هجری یکی از اشخاص زیر اعلان استقلال نمود:

1- علی بن عیسی

2- فضل بن ربیع

3- طاهر فوشنجی

4- معتصم


12 : امیر شیر علی خان, سلطنت دور اول خود را در کدام یکی از ولایات ذیل اعلان نمود:

1- هرات

2- کابل

3- غزنی

4- قندهار


13 : در اردوی نادر افشار, تعداد افغان ها به چند تن می رسید:

1- 22000

2- 16000

3- 48000

4- 28000


14 : در جنگ قادسیه تعداد سپاه فارس به چند تن میرسید:

1- 150000

2- 320000

3- 1850000

4- 25000


15 : در سال 1321 هـ ش کدام کشور ها به ایران حمله نمودند:

1- فرانسه و هالند

2- انگلیس و اتحادیه شوروی

3- آلمان و ترکیه

4- امریکا وانگلیس


16 : بار اول نماینده کدام کشور اروپایی به دربار جهانگیر پذیرفته شد:

1- اتریش

2- انگلستان

3- ایتالیا

4- آلمان


17 : سلطان محمود غزنوی در کدام سال سومنات را فتح کر د:

1- 421 قمری

2- 416 قمری

3- 432 قمری

4- 389 قمری


18 : در اثر قیام ابومسلم خراسانی خالفت از خاندان اموی به کدام خاندان منتقل شد:

1- اسپه

2- طاهریان

3- یفتلی ها

4- عباسی


19 : مردم مایا دربخش معماری با کدام مردم شباهت داشتند:

1- هندیان

2- فارسیان

3- چیناییان

4- مصریان


20 : تمدن مایا درکدام سال قبل از میلاد بوجود آمد:

1- 1100

2- 900

3- هیچکدام

4- 2500