بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

181 : دلایل پیروزی مسلمانان در نبرد ها جهت نشر دین مقدس اسلام ، کدام یکی از اینها بود :

1- ایمان قوی به خداوند (ج)، روز قیمامت و پیامبر(ص)

2- روحیه اطاعت و فرمانبرداری مجاهدین

3- موجودیت برنامه کامل زنده گی در تمدن اسلامی

4- همه


182 : طبق قوانین اسلام چند حصه غنایم جنگی متعلق به مجاهدین می گردید :

1- 1 بر 5 حصه

2- 1 بر 4 حصه

3- 4 بر 5 حصه

4- 1 بر 6 حصه


183 : طبق قوانین اسلام چند حصه غنایم جنگی متعلق به دولت اسلامی می گردید :

1- 1 بر 5 حصه

2- 4 بر 5 حصه

3- 1 بر 7 حصه

4- 2 بر 3 حصه


184 : اموی ها ، در کدام سال خالفت اسلامی را به دست آوردند :

1- 41 ق / 661 م

2- 42 ق / 662 م

3- 50 ق / 668 م

4- 61 ق / 671 م


185 : امویان مدت چند سال در جهان اسلام حکومت کردند :

1- 50 سال

2- 90 سال

3- 40 سال

4- 60 سال


186 : درعصرامویان ، دهقانان و پیشه وران بنابر کدام دلیل ناراض بودند :

1- ظلم و ستم امویان

2- مالیات زیاد

3- هردو

4- هیچکدام


187 : مالیات سالانه خراسان درعصر اموی ها به چند میلیون درهم میرسید :

1- 80 میلیون

2- 50 میلیون

3- 40 میلیون

4- 60 میلیون


188 : در دوران حکومت کدام یک از اشخاص ذیل طرفداران عباسی ها دستگیر و مجازات شدند :

1- ابومسلم خراسانی

2- اسد بن عبداالله

3- نصر بن سیار

4- امیر فواد


189 : اموی ها حاکم ، قاضی و امام را از کدام نژاد تعیین می کردند :

1- عرب

2- سفید

3- عجم

4- سیاه


190 : اسد و نصر والیان زمان خالفت کدام خاندان ذیل بودند :

1- عباسی

2- صفاری

3- اموی

4- ساسانی


191 : نام دوران کودکی ابومسلم عبارت است از :

1- عبدالرحمن

2- عبدالله

3- سنداد

4- مثنی


192 : نام پدر ابومسلم خراسانی عبارت است از :

1- عبدالرحمن

2- ابراهیم

3- بنداد هرمزد

4- نصر بن سیار


193 : ابومسلم خراسانی در کدام قریه ولایت جوزجان تولد گردیده بود :

1- 100 ق

2- 721 م

3- 1 و 2

4- 746 م


194 : ابو مسلم خراسانی در کدام قریه ولایت جوزجان تولد گردیده بود :

1- سفیدنج

2- سرو

3- سپید دژ

4- 1 و 3


195 : ابومسلم خراسانی در ابتدا کدام زبان را آموخت :

1- دری

2- عربی

3- انگلیسی

4- پشتو


196 : ابومسلم خراسانی درچند سالگی به صحنه سیاست قدم گذاشت :

1- 19 سالگی

2- 18 سالگی

3- 20 سالگی

4- 30 سالگی


197 : ابومسلم خراسانی درچند سالگی به کوفه سفر نمود :

1- 19 سالگی

2- 23 سالگی

3- 20 سالگی

4- 29 سالگی


198 : ابو مسلم خراسانی در مکه با کدام یک از اشخاص ذیل دیدار نمود :

1- منصور

2- عباس

3- ابراهیم عباسی

4- امیرکرور


199 : ابومسلم خراسانی پس ازیحیی بن زید بر ضد کدام قبیله قیام نمود :

1- اموی ها

2- عباسی ها

3- صفاری ها

4- سلجوقی ها


200 : ابو مسلم خراسانی درکدام سال پرچم اموی ها را پایان نموده و پرچم عباسی ها را بلند نمود :

1- 126 ق

2- 747 م

3- 1 و 2

4- 658 م