بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

221 : در دوران عباسی ها ، اسلحه کدام ولایت افغانستان شهرت داشت :

1- بلخ

2- بادغیس

3- غور

4- تخار


222 : محمد ، حسن و احمد فرزندان موسی بن شاکر در دوران عباسی ها دانشمندان کدام علم بودند :

1- علوم اجتماعی

2- علوم طبیعی

3- ریاضیات

4- علم نجوم


223 : بشار بن برد تخارستانی شاعر یک از دوره های ذیل بود :

1- اموی ها

2- عباسی ها

3- برمکی ها

4- بیموریان


224 : کدام یک از اشخاص ذیل در دوران عباسی ها ادیب ، فیلسوف و جغرافیه دان بود :

1- ابو اشعر

2- موسی بن شاکر

3- احمد بن سهیل

4- هیچکدام


225 : برمکیان فرزند کدام یک از اشخاص ذیل بودند :

1- طاهر

2- برمک

3- ابو مسلم

4- ابراهیم


226 : کدام یک از اشخاص ذیل موبد و ملای آتشکده زردشتی بلخ بود :

1- طاهر

2- خالد برمکی

3- برمک

4- مامون


227 : اولین حکمران خاندان برمکی کدام شخص بود :

1- خالد برمکی

2- هارون

3- جعفر

4- یحیی برمکی


228 : بعد از خالد برمکی کدام پسرش به قدرت رسید :

1- منصور

2- یحیی

3- طاهر

4- ابراهیم


229 : خالد برمکی در خدمت کدام یک از اشخاص ذیل بود :

1- ابو مسلم خراسانی

2- هارون الرشید

3- یحیی

4- مروان حمار


230 : خالد برمکی ، وزیر و مشاور کدام یک از اشخاص ذیل بود :

1- ابراهیم

2- جعفر

3- مامون

4- منصور


231 : کدام یک از اشخاص ذیل از طرف مهدی مامور تربیت هارون الرشید گردید :

1- جعفر

2- خالد برمکی

3- یحیی برمکی

4- منصور


232 : طاهر فوشنجی در اختلافت مامون وامین از کدام یک طرفداری کرد :

1- مامون الرشید

2- امین

3- هارون الرشید

4- 1 و 2


233 : امین الرشید توسط کدام یک از اشخاص ذیل در سال 195 ق به قتل رسید :

1- طاهر فوشنجی

2- هارون الرشید

3- مامون الرشید

4- خالد برمکی


234 : مامون الرشید کدام شخص را به حیث والی خراسان تعیین کرد :

1- هارون الرشید

2- خالد برمکی

3- طاهر فوشنجی

4- امین الرشید


235 : طاهر فوشنجی طرفدار کدام خاندان ذیل بود :

1- اموی ها

2- عباسی ها

3- عثمانی ها

4- هیچکدام


236 : کدام یک از امامان ذیل در زمان ظهور اسلام خدمات زیادی انجام دادند :

1- نعمان بن ثابت (امام اعظم)

2- امام احمد حنبل

3- بو داوود سجستانی

4- همه


237 : تاثیر مردم افغانستان و اعراب مسلمان چند جانبه بود :

1- سه جانبه

2- دو جانبه

3- یک جانبه

4- هیچکدام


238 : دولت های طاهری و صفاری با کدام خاندان مخالفت داشتند :

1- اموی ها

2- برمکی ها

3- عباسی ها

4- سلجوقی ها


239 : طاهریان مربوط کدام ولایت ذیل می باشند :

1- هرات

2- کابل

3- بلخ

4- قندهار


240 : جد طاهر در ایجاد نهضت کدام خاندان شرکت کرد :

1- اموی ها

2- طاهریان

3- عباسی ها

4- صفویان