بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

301 : احمد شاه بابا در سفر چهارم خود یکی از اشخاص ذیل را برای تعهد به دربار دهلی فرستاد:

1- تیمور شاه

2- قلندر خان

3- میرمنو

4- عبدالله خان


302 : میرمنو والی پنجاب در کدام سال وفات نمود:

1- 1750 م

2- 1758 م

3- 1753 م

4- 1747 م


303 : احمد شاه بابا در سفر پنجم خود یکی از اشخاص ذیل را به عوض غازی الدین بر تخت دهلی نشاند:

1- عالمگیر دوم

2- نجیب الدوله

3- میرمنو

4- محمد امین


304 : نجیب الدوله در زمان حکمرانی احمد شاه بابا والی کجا بود:

1- پنجاب

2- نیشاپور

3- هرات

4- سهارنپور


305 : آدینه بیک با سک ها در یکی از مناطق ذیل تعداد زیاد افغانها را کشتند:

1- امرتسر

2- جلندر

3- تاتره

4- تیرا


306 : در ماه اپریل سال 1758 م در نتیجه جنگ که بین افغانها و سِک ها صورت گرفت کدام شخص اسیر گردید:

1- عبدالصمد خان

2- شهزاده تیمور

3- سردار جان خان

4- شاه ولی خان


307 : سفر هفتم احمد شاه بابا به کدام طرف بود:

1- هند

2- نیشاپور

3- هرات

4- بلوچستان


308 : در سال 1758 م کدام واقعات مهم در هند رخ داد:

1- سِک های پنجاب قیام نمودند

2- حکومت اسلامی در هند سقوط کرد

3- مرهته ها به هند شمالی، مرکزی داخل گردیدند

4- همه


309 : احمد شاه بابا با چند هزار عسکر از دره بولان به سند رفتند:

1- 20 هزار

2- 30 هزار

3- 40 هزار

4- 50 هزار


310 : در جنگ پانی پت تعداد سپاه احمد شاه بابا به چند هزار نفر میرسید:

1- 20 هزار

2- 30 هزار

3- 60 هزار

4- 50 هزار


311 : جنگ پانی پت در کدام سفر احمد شاه بابا رخ داد:

1- پنجم

2- چهارم

3- ششم

4- هفتم


312 : رهبر مرهته ها که لشکر 200 هزار نفری را برای جنگ پانی پت تنظیم کرد چه نام داشت:

1- هولگر

2- بالا باجی

3- جنگورا

4- سندیا


313 : بعد از جنگ پانی پت که افغانها در آن پیروز گردیند احمد شاه بابا تخت دهلی را به یکی از اشخاص ذیل داد:

1- علی گوهر

2- نجیب الدوله

3- شجاع الدوله

4- هولگر


314 : بعد از جنگ پانی پت احمد شاه بابا امور سیاسی و نظامی را به یکی از اشخاص ذیل سپرد:

1- امور سیاسی را به شجاع الدوله

2- امور نظامی را به نجیب الدوله

3- 1 و 2 درست است

4- 1 و 2 غلط است


315 : سِک های پنجاب در سال 1762 م تحت رهبری یکی از اشخاص ذیل به شورش دست زدند:

1- هولگر

2- بالا باجی

3- جیساسنگ

4- سندیا


316 : در سال 1763 م احمد شاه بابا کی را به بلخ اعزام نمود تا با عبدالعزیز پادشاه جنیدی مذاکره نماید:

1- تیمورشاه

2- زمان شاه

3- نجیب الدوله

4- شاه ولی خان


317 : کدام یک از اشخاص ذیل خرقه مبارک حضرت محمد (ص) را از فیض آباد به قندهار آورد:

1- شاه ولی خان

2- شجاع الدوله

3- نادر افشار

4- فتح خان


318 : احمد شاه بابا به عمر چند سالگی وفات نمود:

1- 50 سالگی

2- 60 سالگی

3- 70 سالگی

4- 75 سالگی


319 : احمد شاه بابا در اثر کدام مریضی در سال 1773 م وفات نمود:

1- نقرس

2- سرطان

3- قلبی

4- طاعون


320 : احمد شاه بابا در دوران پادشاهی خود چند بار به هند لشکر کشید:

1- 5 بار

2- 15 بار

3- 8 بار

4- 10 بار