بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

321 : مقبره احمد شاه بابا در کجا موقیعت دارد:

1- جوار خرقه مبارک

2- قندهار

3- 1 و 2

4- باغ بابر


322 : در زمان فوت احمد شاه بابا تیمور والی کدام ولایت بود:

1- هرات

2- غزنی

3- کابل

4- قندهار


323 : تیمور شاه پسر احمد شاه بابا در سال 1742 م در کجا تولد گردید:

1- کندهار

2- هرات

3- مشهد

4- کابل


324 : بعد از فوت احمد شاه بابا شهزاده سلیمان به همکاری خسر خود شاه ولی خان در کجا اعلان سلطنت نمود:

1- قندهار

2- هرات

3- مشهد

4- غزنی


325 : کدام یک از اشخاص ذیل پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد:

1- احمد شاه بابا

2- شاه شجاع

3- تیمور شاه

4- شاه محمود


326 : تیمور شاه در کدام سال پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد:

1- 1780 م

2- 1747 م

3- 1770 م

4- 1773 م


327 : تیمور شاه چند سال سلطنت کرد:

1- 20 سال

2- 25 سال

3- 30 سال

4- 26 سال


328 : تیمور شاه در سال 1793 م در کجا دفن گردید:

1- تپه نادرخان

2- چهارباغ کابل

3- باغ بابر

4- باغ صفا


329 : بعد از تیمور شاه کدام پسرش در سال 1793 م به قدرت رسید:

1- زمان شاه

2- شاه شجاع

3- شاه محمود

4- همایون


330 : همایون توسط یکی از اشخاص ذیل دستگیر و کور گردید:

1- زمان شاه

2- شاه شجاع

3- ملا عاشق

4- همایون


331 : سردار پاینده محمد خان محمدزایی توسط یکی از اشخاص ذیل به قتل رسید:

1- شاه محمود

2- شاه زمان

3- شاه شجاع

4- فتح خان


332 : در زمان حکمرانی شاه زمان کدام یک از اشخاص ذیل نماینده خود را برای مذاکره فرستاد:

1- استالین

2- شارلمان

3- ناپلیون بنا پارت

4- مکناتن


333 : شاه زمان در قلعه مال عاشق شینواری توسط کی دستگیر گردید:

1- شاه محمود

2- ملا عاشق شینواری

3- همایون

4- شاه شجاع


334 : شاه زمان توسط یکی از برادران خود کور و به قتل رسید:

1- شاه شجاع

2- همایون

3- شاه محمود

4- دوست محمد


335 : شاه محمود برای بار اول در سال 1801 م به کمک یکی از اشخاص ذیل به قدرت رسید:

1- شاه زمان

2- همایون

3- ملا عاشق

4- فتح خان


336 : شاه محمود بعد از به قدرت رسیدن کدام لقب را به وزیر فتح خان داد:

1- ضیا ء الملت

2- شاه دوست

3- المتوکل

4- همه


337 : سک ها در زمان پادشاهی یکی از اشخاص ذیل استقلال خود را اعلام نمودند:

1- شاه محمود

2- شاه زمان

3- احمد شاه بابا

4- همایون


338 : وزیر فتح خان بعد از حصول مالیات و سفر از پشاور، کوهات و بنو نزد کدام شخص مراجعت کرد:

1- شهزاده کامران

2- شاه شجاع

3- شیر محمد

4- هیچکدام


339 : کدام یک از مردمان ذیل به کابل آمدند و شاه محمود را زندانی نمودند:

1- کوهدامن

2- بگرامی

3- کوهستان

4- 1 و 3


340 : امور دولتی دردوره اول سلطنت شاه محمود 1801-1804 م به عهده یکی از اشخاص ذیل بود:

1- مختار الدوله

2- وزیر فتح خان

3- محمد اکرم خان

4- همه