بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

341 : در سال 1804 م شاه شجاع به خواست مردم کابل از کدام طریق داخل کابل گردید و در باغ بابر اقامت کرد:

1- خوست و هرات

2- زرمت و لوگر

3- ننگرهار و لوگر

4- خوست و زابل


342 : بعد ازحاکمیت شاه محمود ، کدام مناطق تحت اداره حکام محلی قرار داشت:

1- پشاور و ننگرهار

2- غزنی و پکتیا

3- کشمیر و ننگرهار

4- بدخشان و تخار


343 : سروده های ویدی چی وقت تحریر گردید:

1- سه قرن قبل از میلاد

2- دو قرن قبل از میلاد

3- شش قرن قبل از میلاد

4- نه قرن قبل از میلاد


344 : یکی از امرای غوری در نهضت عباسی ها سهم فعال داشت:

1- امیر کرور

2- ملک شنسب

3- محمد سوری

4- امیرفولاد


345 : امیر بنجی نهاران از کدام خلیفه عباسی، عهد ولواه را بدست آورد:

1- جعفر منصور

2- مامون الرشید

3- هارون الرشید

4- امین الرشید


346 : تعداد کتاب های ویدی عبارت است از:

1- دو

2- هفت

3- چهار

4- سه


347 : قبل از سلطان شهاب الدین، کدام شخص سرقدرت بود:

1- سلطان سنجر

2- سلطان علاوالدین

3- سلطان غیاث الدین

4- قطب الدین ایبک


348 : جریده شمس النهار در ماه، چند مرتبه به نشر میرسید:

1- چهار مرتبه

2- سه مرتبه

3- دو مرتبه

4- یک مرتبه


349 : عمر فاروق در منبر برای دوستان خویش اعلان نمود تا:

1- عیب های او را نشان دهند

2- امور خیر را بدون نیاز به دیگران انجام دهند

3- عیوب دیگران را برایشان نشن دهند

4- عیب های او را ازش پنهان نمایند


350 : در زمان سلطنت امیر یعقوب ، کدام شخص وزیر خارجه بود:

1- ولی محمد لاتی

2- داودشاه

3- حبیب الله

4- میرزا محمد خان


351 : کدام شخص ، عهد ولوا را از هارون الرشید خلیفه عباسی گرفت:

1- ابومسلم

2- امیربنجی نهاران

3- ملک شنسب

4- امیرفولاد


352 : قدامت ساحات باستانی هراپه وموهنجودارو به یکی از سال های زیر میرسد:

1- 1000 سال قبل ازمیلاد

2- 3000 سال قبل ازمیلاد

3- 4000 سال قبل ازمیلاد

4- 5000 سال قبل ازمیلاد


353 : کدام شخص ، امیرمحمد یعقوب خان را وادار ساخت تا جهت امضایی قرارداد با انگلیسها به گندمک سفرنماید:

1- منشی بختیار

2- میرزامحمد خان

3- عبدالله جان

4- محمد افضل خان


354 : بعد ازسقوط دولت شاه محمود ، بدخشان و تخار تحت تسلط چه کسانی قرار گرفت:

1- صفوی ها

2- مغول ها

3- حکام محلی

4- شیبانی ها


355 : کدام سنگ نوشته ذیل ازسلسله هخامنشی ها باقی مانده است

1- خوات

2- رباطک

3- بیستون

4- کلیرچوتس


356 : الپتگین در کدام سال، اساس دولت غزنوی را گذاشت:

1- 300 قمری

2- 351 قمری

3- 399 قمری

4- 295 قمری


357 : اولین بار که مسلمانان به هند آمدند، تا سواحل یکی از رود خانه های ذیل تسلط یافتند؟

1- رود جمنا

2- رود سند

3- رود گنگا

4- رود بنگا


358 : کدام شهر باستانی تالار بزرگ داشت:

1- هده

2- بلخ

3- آی خانم

4- بگرام


359 : در سال 965 میلادی اساس کدام دولت گذاشته شد:

1- سامانی

2- خوارزم شاهی

3- غزنوی

4- غوری


360 : در دوره سلطنت احمد شاه بابا، عباس قلی بیات در یکی ازشهر های زیر بغاوت نمود:

1- بلخ

2- نیشاپور

3- هرات

4- مشهد