بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

361 : درسال 351 قمری درکدام منطقه، اساس حکومت جدید گذاشته شد

1- بخارا

2- غزنی

3- مشهد

4- سیستان


362 : در ماه اپریل سال 1758 میلادی در نتیجه جنگی که بین سک و افغانستان صورت گرفت، کدام شخص اسیر شد:

1- شهزاده تیمور

2- سردارجان خان

3- شاه ولی خان

4- عبدالصمد خان


363 : ابو عبیدالله جیهانی، در دوره حکمرانی کدام شخص وزیر بود:

1- سبکتگین

2- الپتگین

3- نصرسامانی

4- منصور سامانی


364 : درجنگ «خشت» آزاد خان، درمقابل کریم خان زند شکست خورد وکریم خان زند یکـی از منـاطق ذیـل را نیـز تصـرف نمود:

1- آذربایجان

2- مرو

3- هرات

4- بخارا


365 : دین اسلام در هندوستان در زمان کدام پادشاه استحکام بیشتر یافت:

1- ظهیر الدین بابر

2- جلال الدین ا کبر

3- سلطان محمود غزنوی

4- نادر افشار


366 : کداد سفر احمد شاه بابا در سال 1751 میلادی بود

1- سوم

2- دوم

3- ششم

4- چهارم


367 : کدام حکمران افغانستان عطا محمد خان سدوزایی را جهت به رسمیت شناختن افغانستان به هند برتانوی فرستاد:

1- امیردوست محمد خان

2- امیرشیرعلی خان

3- امیر حبیب الله خان

4- غازی امان الله خان


368 : حکومت نادر افشار در کدام سال ازبین رفت:

1- 1747 م

2- 1758 م

3- 1752 م

4- 1742 م


369 : در دوره خالفت حضرت عثمـان «رض» کـدام منطقـه دو بـاره تحـت تسـلط دولـت اسـلامی در آورده شـد:

1- آذربایجان

2- مصر

3- یونان

4- هسپانیا


370 : یعقوب خان در کدام سال به قدرت رسیدن:

1- 1879 م

2- 1887 م

3- 1877 م

4- 1880 م


371 : کیداریان در شمال افغانستان، تحت حملات کدام قبایل قرار گرفت:

1- سیتی

2- موریایی

3- یفتلی

4- کوشانی


372 : دوره حکمراویی یکی از سلسله های ذیل در هند تا سال 1310 میلادی دوام نمود:

1- سوری

2- لودی

3- قطبیه

4- بابری


373 : دوره حاکمیت یکی از سلسله های ذیل در هند تا سال 689 قمری دوام نمود:

1- قطیبه

2- گورگانی

3- سوری

4- غوری


374 : کدام شخص پانزده سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمد:

1- حضرت عمر (رض)

2- حضرت ابوبکر صدیق (رض)

3- حضرت علی (رض)

4- حضرت معاویه (رض)


375 : کدام پادشاه ایران، تخت طاووس را با خود از هند به ایران برد:

1- آقا محمد خان قاجار

2- نادر افشار

3- احمد شاه بابا

4- کریم خان زند


376 : به روایت هیرودیت، حکومت ماد ها در کدام قرن اساس گذاشته شد:

1- قرن نزدهم قبل از میلاد

2- اواخر قرن چهاردهم قبل از میلاد

3- اواخر قرن هشتم قبل از میلاد

4- قرن ششم قبل از میلاد


377 : مردمان کشورمصر، لیبیا و الجزایر به کدام زبان صحبت میکنند:

1- زبان حامی

2- زبان ازبکی

3- زبان سامی

4- زبان اوکراینی


378 : یکی از اشخاص ذیل در مزارشریف دفن شده است:

1- شیرعلی خان

2- پاینده محمد خان

3- محمد اعظم خان

4- عبدالرحمن خان


379 : معاهده جمرود، میان کدام یک از طرفین ذیل به امضا رسید:

1- انگلیس ها و شاه زمان

2- دوست محمد خان و روس ها

3- انگلیس ها و عبدالرحمن خان

4- انگلیس ها و دوست محمد خان


380 : کدام یکی از اشخاص زیر در دوره سلطنت امیر یعقوب خان وزیر بود

1- مرزا محمد خان

2- عبدالله خان

3- فیض محمد خان

4- تاج محمد خان