بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

21 : مجلس موسسان ایران ، سلطنت را به کدام شخص تفویض کرد:

1- کریم خاند زند

2- رضا شاه پهلوی

3- شاه اسماعیل صفوی

4- آقا محم خان قاجار


22 : پنجده و آق تپه در کدام یک از سال هایی ذیل توسط روس ها تزاری اشغال شد:

1- 1890 میلادی

2- 1700 میلادی

3- 1900 میلادی

4- 1885 میلادی


23 : .مارتیمر دیورند در یکی از مناطق زیر با امیر عبدالرحمن خان مالقات نمود:

1- پشاور

2- لاهور

3- کابل

4- هرات


24 : نادر میراز پسر کدام شخص بود:

1- شاه جهان

2- اورنگزیب

3- جهان گیر

4- شاهرخ


25 : کدام شحص در مقابل یونانی ها قیام کرد و آن ها را از قدرت برانداخت:

1- آشوکا

2- بندوسارا

3- سیواجی

4- چندرا گوپتا


26 : سکندر مقدونی در کدام سال ازبکستان را جز قلمرو خود ساخت:

1- 331 قبل از میلاد

2- 326 قبل از میلاد

3- 324 قبل از میلاد

4- 329 قبل از میلاد


27 : اوستا چی نوع کتاب است؟

1- سیاسی

2- ادبی

3- مذهبی

4- جادویی


28 : در سال 329 قبل از میلاد سکندر مقدونی کدام کشور را تصرف نمود؟

1- هند

2- روسیه

3- ازبکستان

4- نیپال


29 : علاوالدین حسین جهان سوز در مقابل کدام شخص شکست خورد:

1- سبکتگین

2- سلطان سنجر سلجوقی

3- انوشتگین

4- سلطان محمود غزنوی


30 : اساسا دولت مرهته هایی هند تحت رهبری کدام شخص گذاشته شد:

1- سیواجی

2- چپساسنگ

3- هولگر

4- جنگورا


31 : در کدام جنگ عبدالله خان اچکزی یکی از رهبران مجاهدین بود؟

1- جنگ اول افغان و انگلیس

2- جنگ دوم افغان و انگلیس

3- جنگ کالنجر

4- جنگ پنجده


32 : در پی فروپاشی یکی از امپراتوری های زیر در افغانستان حاکمیت محلی رتبیل شاهان به وجود آمد:

1- یفتلی ها

2- کوشانی ها

3- یونانی ها

4- ساسانی ها


33 : حکومت مرکزی کرت در کدام یکی از سال هایی زیر به وجود آمد:

1- 800 قبل از میلاد

2- 1100 قبل از میلاد

3- 2000 قبل از میلاد

4- 3400 قبل از میلاد


34 : در کدام جنگ امین الله خان لوگری یکی از رهبران مجاهدین بود؟

1- جنگ اول افغان و انگلیس

2- جنگ سوم افغان و انگلیس

3- جنگ میوند

4- جنگ پنجده


35 : در یکی از کشورهای باستانی زیر دولت هایی شهری به وجود آمده اند:

1- چین

2- روم

3- هند

4- یونان


36 : بعد از فروپاشی، یکی از امپراتوری های زیر در افغانستان دوره کوشانی یفتلی ها آغاز گردید؟

1- یونان باختری

2- موریایی

3- ساسانی

4- یفتلی


37 : دمشق مرکز خالفت کدام خاندان بود؟

1- صفاری

2- طاهری

3- عباسی

4- اموی


38 : کدام حکمران غور، غزنه را تصرف کرد؟

1- امیر بنجی

2- علاوالدین

3- محمد سوری

4- شیث


39 : کدام هامون از جمله هامون سیستان می باشد:

1- گودزره

2- پوزک

3- زرکول

4- شیوا


40 : در دوره امپراتوری مصر قدیم حق روحانیون از زمین های زراعتی چندم حصه بود:

1- یک بر پنجم حصه

2- یک بر هفتم حصه

3- یک بر دهم حصه

4- یک بر سوم حصه