بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

401 : کدام یک از اشخاص ذیل فرامین بودایی را به روی سنگ ها نوشت؟

1- چندرا گوپتا

2- آشوکا

3- بندوسارا

4- ایتیدیوم


402 : سنگ هایکه فرمان آشوکا در آن مرقوم شده بود در کدام مناطق موجود است؟

1- قندهار

2- ننگرهار

3- 1 و 2 درست است

4- بلخ


403 : در فرمان آشوکا نام کدام یک از حکمرانان وجود ندارد؟

1- چندرا گوپتا

2- اییتدیوم

3- بندوسارا

4- همه


404 : در آغاز زمامداری ایتدیوم والیان کدام مناطق به شکست مواجه شدند؟

1- کابل

2- گندهارا

3- بلخ

4- 1 و 2 درست است


405 : ایتیدیوم در کدام سال استقلال خود را اعلان کرد؟

1- 254 قبل از میلاد

2- 250 قبل از میلاد

3- 244 قبل از میلاد

4- 260 قبل از میلاد


406 : کدام یک از حکمرانان یونان باختری اولین بار استقلال باختر را از سلوکیدیان اعلام نمود؟

1- دیوتس دوم

2- دیوتس اول

3- دیمتریوس

4- هیچکدام


407 : دیوتس اول در کدام سال در باختر استقلال خویش را اعلام کرد؟

1- 250 قبل از میلاد

2- 245 قبل از میلاد

3- 255 قبل از میلاد

4- 265 قبل از میلاد


408 : حکمرانی دیوتس دارای چند مرحله بود؟

1- 1

2- 2

3- 6

4- 3


409 : عکس های دیوتس و انیتیگوس در کدام مرحله نقش شده بود؟

1- 1

2- 2

3- 6

4- هیچکدام


410 : در کدام مرحله عکس های دیوتس و جیپوتر نقش شده بود؟

1- 1

2- 2

3- 3

4- 8


411 : جیوپیتر کی بود؟

1- الهه آفتاب

2- الهه مهتاب

3- الهه رعد و برق

4- الهه صبح


412 : مناطق سغد، مرو، بلخ و تخار مربوط حکمرانی کدام شخص بود؟

1- ایواکرایید

2- دیمیترس

3- دیوتس اول

4- دیوتس دوم


413 : دیوتس اول در کدام سال وفات نمود؟

1- 255 قبل از میلاد

2- 245 قبل از میلاد

3- 240 قبل از میلاد

4- 250 قبل از میلاد


414 : دیوتس دوم تا کدام سال بر باختر حکمرانی کرد؟

1- 240 قبل از میلاد

2- 340 قبل از میلاد

3- 230 قبل از میلاد

4- 320 قبل از میلاد


415 : دیوتس دوم کدام مناطق را تحت تصرف خود در آورد؟

1- هرات

2- هریرود

3- بلخ

4- 1 و 2 درست است


416 : کدام یک از اشخاص ذیل در سال 220 قبل از میلاد بر ضد دیوتس دوم قیام نمود؟

1- آی تیدیوم

2- ایواکرایید

3- دیمتروس

4- هیلوکلس


417 : آی تیدیوم در کدام سال حاکم مستقل باختر گردید؟

1- 222 قبل از میلاد

2- 220 قبل از میلاد

3- 323 قبل از میلاد

4- 230 قبل از میلاد


418 : آی تیدیوم در کدام منطقه به شکست مواجه شد؟

1- هرات

2- یونان

3- هریرود

4- باختر


419 : آی تیدیوم در زریاسپ مرکز خود چند سال مبارزه کرد؟

1- 3

2- 5

3- 2

4- 6


420 : آی تیدیوم کی بود؟

1- جنرال

2- وزیر

3- پادشاه

4- قومندان