بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

461 : ساک ها در کدام مناطق افغانستان اساس حکومت خود را گذاشتند؟

1- کندهار

2- سیستان

3- 1 و 2 درست است

4- بلخ


462 : نخستین حاکم ساک ها چه نام داشت؟

1- هرایوس

2- مایوس

3- کنشکا

4- هیلوکلس


463 : کدام یک از حکمرانان ذیل ساکها به نام خود سکه ضرب زد؟

1- مایوس

2- هرایوس

3- هردو

4- هیچکدام


464 : ساکها دامنه فتوحات خود را تا کجا گسترش دادند؟

1- تاکسیلا

2- سند

3- بولان

4- همه


465 : بعد از هرایوس کی به قدرت رسید؟

1- مایوس

2- کنشکا

3- دیوتس

4- هیلوکلس


466 : مایوس در کدام سال قبل از میلاد به قدرت رسید؟

1- 100 قبل از میلاد

2- 72 قبل از میلاد

3- 75 قبل از میلاد

4- 92 قبل از میلاد


467 : مایوس در روی مسکوکات خود کدام عنوان را نوشته بود؟

1- پادشاه

2- امپراطور

3- شهنشاه

4- زمامدار


468 : چند نوع مسکوکات زمان مایوس به دست باستان شناسان رسیده است؟

1- 8

2- 9

3- 6

4- 7


469 : بعد از مایوس چند تن از وارثین آن به قدرت رسیدند؟

1- 2

2- 4

3- 6

4- 3


470 : بعد از مایوس حکمرانان دیگر سا کها مدت چند سال حکومت کردند:

1- 60

2- 50

3- 20

4- 30


471 : امپراطوری ساکها از طرف کی از بین رفت؟

1- پارت ها

2- یفتلی ها

3- کوشانی ها

4- کیانی ها


472 : نام کوشانی ها از کدام کلمه گرفته شده است؟

1- کوشش

2- کوشان

3- کیان

4- کشش


473 : کوشانی ها از کدام اقوام بودند؟

1- کوچی

2- آریایی

3- یوچی

4- یونانی


474 : کوشانی ها از کدام دریا عبور نموده و به بلخ رسیدند؟

1- پنجشیر

2- کوکچه

3- آمو

4- هریرود


475 : در زمان حکمرانی کوشانی ها چند ولایت با بلخ ملحق شدند؟

1- 2

2- 5

3- 4

4- 3


476 : در زمان حکمرانی کوشانی ها چند امپراطوری در آسیا و اروپا حاکمیت داشتند؟

1- 4

2- 6

3- 2

4- 3


477 : موسس امپراطوری کوشانی ها کدام شخص بود؟

1- هرایوس

2- مایوس

3- کجولا کدفیسیس

4- ویما کدفیسیس


478 : پسران طاهر مدت چند سال حکومت کردند :

1- 50 سال

2- 60 سال

3- 40 سال

4- 55 سال


479 : دولت طاهر بنابر توسعه کدام حکومت سقوط نمود :

1- صفاری

2- عباسی

3- اموی

4- سلجوفی


480 : آخرین پادشاه طاهریان عبارت است از :

1- احمد بن طاهر

2- محمد بن طاهر

3- طاهر بن حسین

4- عبدالله بن طاهر