بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

481 : محمد بن طاهر در کدام سال توسط یقعوب لیث صفاری دستگیر شدند :

1- 256 قبل از میلاد

2- 250 قبل از میلاد

3- 259 قبل از میلاد

4- 260 قبل از میلاد


482 : تهداب گذار حکومت صفاریان عبارت است از :

1- عمرو لیث صفاری

2- یعقوب لیث صفاری

3- طاهر لیث صفاری

4- عبدالله لیث صفاری


483 : کدام یک از اینها از جمله فرزندان لیث صفاری بودند :

1- عمرو

2- علی

3- طاهر

4- همه


484 : پدر یعقوب لیث صفاری درسیستان به کدام کار مشغول بود :

1- آهنگری

2- مسگری

3- نجاری

4- معماری


485 : صفاریان به کدام نام مشهور هستند :

1- آهنگران

2- مسگران

3- معماران

4- نقاشان


486 : کدام یک از دسته های ذیل از نفوذ زیاد در سیستان برخور دار بودند :

1- خوارج

2- غلامان

3- عیاران

4- وزیران


487 : یعقوب لیث صفاری درگروه عیاران به کدام مرتبه رسید :

1- افسری

2- رهبری

3- 1 و 2 درست است

4- غلامی


488 : یعقوب لیث صفاری درجوانی به کدام گروه ذیل پیوست :

1- خوارج

2- سیاست مردان

3- عیاران

4- جنگجویان


489 : یعقوب لیث صفاری به کمک مردم خوارج کدام ولایات را تصرف نمود :

1- هرات و کابل

2- بست

3- قندهار و کرمان

4- همه


490 : یعقوب لیث صفاری درکدام سال مرکز حکومت طاهریان را تصرف نمود :

1- 257 ق

2- 247 ق

3- 259 ق

4- 260 ق


491 : مرکزحکومت طاهریان کجا بود :

1- سیستان

2- نیشاپور

3- کرمان

4- بغداد


492 : یعقوب لیث صفاری کدام یک از مناطق ذیل را نتوانست مطیع خود سازد :

1- کرمان

2- قندهار

3- طبرستان

4- سیستان


493 : یعقوب لیث صفاری چند مجسمه را برای خلیفه عباسی فرستاده بود :

1- 60

2- 40

3- 50

4- 30


494 : یعقوب لیث صفاری در کدام سال خواست تادامنه امارتش را تا مرکز خالفت عباسی بر ساند :

1- 262 ق

2- 260 ق

3- 263 ق

4- 270 ق


495 : یعقوب لیث صفاری خواستار اداره حکومت کدام شهر بود :

1- مصر

2- بغداد

3- کابل

4- هرات


496 : صفاریان دراثر رها شدن آب کدام دریا درمقابل عباسی ها شکست خوردند

1- دجله

2- فرات

3- هلمند

4- آمو


497 : یعقوب لیث صفاری درکدام سال وفات نمود :

1- 265 ق

2- 879 م

3- 1 و 2 درست است

4- 740 م


498 : پس از یعقوب کدام برادرش به قدرت رسید :

1- علی

2- عمرو

3- طاهر

4- حسین


499 : کدام یک از اشخاص ذیل عمرو لیث صفاری را از تمام مقامات خلع نمود :

1- یعقوب لیث صفاری

2- طاهر فوشنجی

3- خلیفه بغداد

4- هیچکدام


500 : خلیفه بغداد در کدام سال مردم خراسان را جمع نموده وعمرو لیث صفاری را از مقامات خلع نمود :

1- 270 ق

2- 265 ق

3- 271 ق

4- 260 ق