بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

41 : در کدام مناطق از افغانستان باستان، ساکها حاکمیت خویش را اساس گذاشتند:

1- ننگرهار و پشاور

2- کندهار و سیستان

3- غزنی و پکتیا

4- کابل و کاپیسا


42 : یکی از زمامداران ذیل کنترول اعصاب خود را از دست داده و در کندهار انزوا اختیار نمود:

1- عبدالرحمن خان

2- شاه محمود

3- تیمور شاه

4- امیر شیر علی خان


43 : طاهر فوشنجی در کدام سال تولد گردید:

1- 212 قمری

2- 196 قمری

3- 159 قمری

4- 282 قمری


44 : طاهر فوشنجی در کدام ولایت تولد گردید:

1- نیمروز

2- بلخ

3- کندهار

4- هرات


45 : خوارزمشاهیان قبل از کسب استقلال زیر نفوذ کدام خاندان قرار داشتند:

1- سلجوقیان

2- غزنویان

3- برمکیان

4- صفاریان


46 : شهر باستانی آی خانم برای نخستین بار توسط باستان شناسان کدام یکی از کشور های زیر ، مورد تحقیق و سروی قرار گرفت:

1- شوروی

2- جاپان

3- آمریکا

4- فرانسه


47 : کدام یکی از امرای خوارزم شاهی ، نام سلجوقیان را از سکه و خطبه انداخت:

1- اسماعیل

2- انوشتگین

3- محمد

4- اتسز


48 : موتسوهیتو امپراتور کدام کشور بود:

1- جاپان

2- روسیه

3- یونان

4- چین


49 : امیر محمد اعظم خان در یکی از سال های زیر به سلطنت رسید:

1- 1863 میلادی

2- 1870 میلادی

3- 1867 میلادی

4- 1869 میلادی


50 : مرکز شهر ایلامی ها کدام شهر بود:

1- تکل

2- لاکش

3- لیتوا

4- شوش


51 : آریانا چندمین کانون تمدن جهان بود:

1- اولین

2- دومین

3- پنجمین

4- هفتمین


52 : آریایی ها چه زمانی در افغانستان مسکن گزین شدند:

1- 2500 قبل از میلاد

2- 2000 قبل از میلاد

3- 2200 قبل از میلاد

4- هیچکدام


53 : آرین به کدام معنا ذیل می باشد:

1- کامیاب

2- اصیل و نجیب

3- قدیمی

4- جنگجو


54 : آریایی ها محل اقامت خود را چه می نامیدند:

1- آریانا ویجه

2- آریانا ورشو

3- 1 و 2

4- منجوان


55 : کوه منجوان درمیان کدام ولایات موقعیت دارد:

1- نورستان و بدخشان

2- کنر و نورستان

3- تخار و بدخشان

4- لغمان و نورستان


56 : قبیله به نام الینا ساکنین کدام منطقه بودند:

1- کنر

2- جلال آباد

3- الینگار

4- قندهار


57 : ساکنین دره بولان به کدام نام یاد میشد:

1- بهادر

2- بهاالنه

3- بهال

4- بهار اتر


58 : آریایی ها از کدام سمت به ایران و ترکیه مهاجرت کردند:

1- شمال

2- جنوب

3- شرق

4- غرب


59 : آریایی ها از کدام سمت وارد هند شمالی و مرکزی شدند:

1- شمال

2- جنوب

3- شرق

4- غرب


60 : آریایی ها قبل از آمدن به بلخ چگونه زنده گی داشتند:

1- کوچی

2- صحرایی

3- قبیلوی

4- هیچکدام