بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

81 : شهر بلخ از طرف کدام پادشاه بنا یافت:

1- ضحاک

2- زردشت

3- کیومرث

4- جمشید (یما)


82 : نخستین حاکمیت سیاسی کشور ما به کدام نام یاد شده است:

1- پیشدادیان

2- کیانیان

3- اسپه

4- هیچکدام


83 : هوشنگ نام یکی از این اشخاص می باشد:

1- جمشید

2- زردشت

3- افراسیاب

4- کیومرث


84 : پادشاه مشهور سلسله پیشدادیان چه نام داشت:

1- زردشت

2- کیومرث

3- افراسیاب

4- یما (جمشید)


85 : بعد از کیومرث کی پادشاه شد:

1- تهمورث

2- کوروش

3- ضحاک

4- کرشاسپ


86 : ضحاک در مقابل کدام پادشاه مخالفت می کرد:

1- کیومرث

2- جمشید

3- سهراب

4- تهمورث


87 : وزیر تهمورث که در امور دولتی لیاقت داشت عبارت اند از:

1- شیداسپ

2- جمشید

3- کرشاسپ

4- منو چهر


88 : اولین باغ وحش در شهر بلخ توسط کدام پادشاه اسم گذاری شده بود:

1- سهراب

2- منوچهر

3- یما

4- فریدون


89 : زمانیکه ضحاک به قدرت رسید با مردم چگونه رویه می کرد:

1- رویه خوب

2- زور و جبر

3- به رضایت مردم

4- هیچکدام


90 : کدام یک از اشخاص ذیل در مقابل ضحاک پیروز گردید:

1- سهراب

2- فریدون

3- کرشاسپ

4- وزه


91 : فریدون حاکمیت تحت قلمرو خود را بین کی ها تقسیم کرد:

1- سیاست مداران

2- دوستان

3- دامادان

4- پسران


92 : ایرج توسط کی به قتل رسید:

1- جمشید

2- سهراب

3- تور و سلم

4- کرشاسپ


93 : منوچهر پسر ایرج چگونه انتقام پدر خود را گرفت:

1- کاکای خود را به قتل رساند

2- پسر کاکای خود را به قتل رساند

3- هردو

4- هیچکدام


94 : بعد از فریدون کدام پسرش به قدرت رسید:

1- نوذر

2- سهراب

3- کرشاسپ

4- منوچهر


95 : افراسیاب تورانی بعد از چند جنگ موفق شد که نوذر را شکست بدهد:

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


96 : بعد از نوذر کی به قدرت رسید:

1- کرشاسپ

2- تهمورث

3- اوزه

4- هیچکدام


97 : آخرین حکمران سلسله پیشدادیان کی بود:

1- نوذر

2- تهمورث

3- اوزه

4- کرشاسپ


98 : کرشاسپ مدت چند سال پادشاهی کرد:

1- 10

2- 9

3- 8

4- 12


99 : سلسله دوم اساطیری افغانستان به کدام نام یاد شده است:

1- کیانیان

2- پیشدادیان

3- اسپه

4- هیچکدام


100 : نخستین زمامدار کیانی ها چه نام داشت:

1- کیومرث

2- کیقباد

3- کیخسرو

4- کیکاوس