بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

101 : کاو در متون اوستایی به معنی:

1- دانا

2- بزرگ

3- امیر

4- هر سه


102 : پیشوند (کی)مربوط کدام خاندان ذیل می باشد:

1- پیشدادیان

2- کیانیان

3- هخامنشی ها

4- یونانی ها


103 : حاکمیت کیقباد چند سال دوام کرد:

1- 15

2- 20

3- 21

4- 12


104 : کیقباد به دستور پدر رستم پهلوان به کدام تخت ذیل نشست:

1- کوه البرز بلخ

2- شیر دروازه کابل

3- کوه هندوکش

4- هیچکدام


105 : بعد از کیقباد کدام پسرش به قدرت رسید:

1- کیومرث

2- کیخسرو

3- سیاوش

4- کیکاوس


106 : سیاوش چگونه حکمران بود:

1- دلیرو شجاع

2- جنگجو

3- عیاش

4- خوش گذران


107 : کدام یک از شاهان ذیل 100 اسپ، 1000 گاو و 10000 گوسفند را برای رب النوع ( اناهیتا) قربانی کرد:

1- کیقباد

2- کرشاسپ

3- کیکاوس

4- کیخسرو


108 : کیکاوس در اطراف کوه ارزیفنه چند قلعه آباد کرد:

1- 8

2- 7

3- 6

4- 5


109 : نام وزیر کیکاوس چه بود:

1- پوره جیره

2- اوشنر

3- الف و ب

4- هیچکدام


110 : کدام یک از حکمرانان ذیل دعوی رفتن به آسمانها نمود:

1- کیکاوس

2- کیقباد

3- زردشت

4- کیخسرو


111 : یکی از اشخاص ذیل به زمامداری کیکاوس نقطه پایان گذاشت:

1- افراسیاب تورانی

2- سیاوش

3- یما

4- کیقباد


112 : بعد از کیکاوس کدام شخص بر تخت نشست:

1- سیاوش

2- رستم

3- سهراب

4- کیخسرو


113 : کدام یک از حکمرانان ذیل با فرنگیس دختر افراسیاب ازدواج نمود:

1- کیکاوس

2- سیاوش

3- اسفندیار

4- گشتاسپ


114 : کیخسرو پسر کی بود:

1- کیکاوس

2- افراسیاب

3- سیاوش

4- اسفندیار


115 : آخرین حکمران کیانیان کدام یک از اشخاص ذیل بود:

1- کیخسرو

2- کیکاوس

3- سیاوش

4- هیچکدام


116 : بعد از خاندان کیانی کدام خاندان به قدرت رسیدند:

1- اسپه

2- پیشدادیان

3- موریایی ها

4- هخامنشی ها


117 : نخستین حکمران خانواده اسپه چه نام داشت:

1- گشتاسپ

2- لهراسپ

3- ویشت اسپه

4- اسفندیار


118 : لهراسپ کدام آیین را پذیرفته بود:

1- زردشتی

2- ویدی

3- اوستایی

4- بودایی


119 : لهراسپ در کدام جنگ کشته شد:

1- تورانی ها

2- هخامنشی ها

3- یونانی ها

4- همه


120 : نام پسران لهراسپ چه بود:

1- ویشت اسپه

2- زری وری

3- 1 و 2

4- اسفندیار