بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

141 : اسکندر مقدونی کدام ولایات ذیل را تحت تصرف خود درآورده بود:

1- هرات

2- بلوچستان

3- قندهار

4- همه


142 : سکندریه قفقاز نام یکی از مناطق ذیل بود:

1- قندهار

2- سیستان

3- بگرام

4- هرات


143 : اسکندر مقدونی با کدام دختر ازدواج نمود:

1- افسانه

2- رخشانه

3- انیسه

4- ثریا


144 : اسکندر مقدونی درکدام جنگ مجروح شد:

1- یوسفزایی ها

2- هخامنشی ها

3- محمدزایی ها

4- احمدزایی ها


145 : اسکندر مقدونی در کدام سال در بندر کراچی اسکندریه جدید ساخت:

1- 329

2- 330

3- 325

4- 255


146 : اسکندر مقدونی به اثر کدام مریضی به عمر 32 سالگی وفات نمود:

1- ملاریا

2- محرقه

3- سرطان

4- نقرس


147 : بعد از اسکندر مقدونی کدام یک از اشخاص ذیل در مقدونیه به قدرت رسید:

1- بطلیموس

2- کاسندر

3- انتی گوس

4- هیچکدام


148 : امپراطوری یونانی ها در زمان کی به سه مرکز تقسیم شد:

1- کاسندر

2- اسکندر

3- سلیکوس

4- داریوش


149 : بعد از مرگ کدام شخص بطلیموس مصر را از پیکر امپراطوری یونان جدا کرد:

1- اسفندیار

2- انتی گوس

3- آشوکا

4- اسکندر مقدونی


150 : بعد از مرگ بطلیموس خانواده وی تا کدام سال بر مصر حاکمیت داشتند:

1- 35 ق.م

2- 30 ق.م

3- 25 ق.م

4- 45 ق.م


151 : درکدام قرن دولت یفتلی در کشور ما را به زوال نهاد :

1- نیمه دوم قرن ششم میلادی

2- نیمه دوم قرن هفتم میلادی

3- نیمه اول قرن ششم میلادی

4- نیمه دوم قرن نهم میلادی


152 : درنیمه دوم قرن ششم میلادی ایرانی ها و ترکان در کدام قسمت های کشور ما تسلط یافتند :

1- شمال غرب

2- شمال

3- شمال شرق

4- همه


153 : کدام یک از حامیت های ذیل در آستانه ظهور دین مقدس اسلام در کابل حاکمیت داشت :

1- سورس ها

2- شیران

3- رتبیلان

4- الویکها


154 : کدام یک از حاکمیت های ذیل در آستانه ظهور اسلام در غزنی و گردیز حاکمیت داشتند :

1- سوری ها

2- غوری ها

3- شیران

4- لاویکها


155 : پیش از ظهور دین مقدس اسلام در کشور ما ، راه مهم تجارتی در آسیای میانه و جنوبی کدام راه بود :

1- راه ابریشم

2- راه هند

3- راه تورخم

4- بندر حیرتان


156 : قبل از ظهور دین مقدس اسلام اموال تجارتی کدام ممالک از کشور ما عبور می نمود :

1- چین

2- هند

3- ایران

4- 1 و 2


157 : قبل از ظهور اسلام بنابر کدام دلایل ، اقتصاد کشور ما از رونق خوبی بر خور دار بود :

1- موجودیت زمین های زراعتی

2- آب فروان

3- هوای مساعد

4- همه


158 : کدام یک از موضوعات ذیل عامل قوی وحدت جامعه شمار میرود :

1- ادب

2- علم

3- دین

4- زبان


159 : قبل از ظهور دین مقدس اسلام ساسانی ها پیرو کدام آئین بودند :

1- بودایی

2- زردشتی

3- برهمنی

4- عیسوی


160 : قبل ازظهور دین مقدس اسلام، ساسانی ها در کدام قسمت کشور ما حاکمیت داشتند :

1- غرب

2- شرق

3- شمال شرق

4- جنوب