بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

161 : قبل از ظهور دین مقدس اسلام ، مناطق مرکزی، زابلستان ، وادی ارغنداب وکرانه های سند پیرو کدام کدام آئین بودند :

1- بودایی

2- برهمنی

3- آفتاب پرستی و بت پرستی

4- 1 و 2


162 : کشور ما توسط کدام سلسله جبال به دره ها و وادی ها تقسیم شده است :

1- سلسله جبال هندوکش

2- سلسله جبال کوه راکی

3- سلسله جبال شامخ

4- سلسله جبال شاه فولادی


163 : یفتلی یا هپتالی در زبان چینی به کدام نام یاد می گردد :

1- هپتالی

2- یی – تی – لی – دو

3- شوته هونه

4- هیاطله


164 : یفتلی ها در زبان هندی و سانسکریت به کدام نام یاد گردیده است :

1- هیطل

2- هپتالی

3- شوته هونه

4- افتهالیت


165 : ماور النهر در کدام قسمت موقعیت دارد :

1- شمال دریای آمو

2- شمال دریای هلمند

3- جنوب دریای کجکی

4- شرق دریای آمو


166 : مناطق بخارا ، سمرقند و خجند در کجا موقعیت دار ند :

1- بین النهرین

2- ماورالنهر

3- گند هارا

4- غزنه


167 : مناطق بخارا ، سمر قند و خجند اکنون مربوط کدام مملکت می باشد :

1- تاجکستان

2- ایران

3- ازبکستان

4- افغانستان


168 : مردم افغانستان درسالهای 21 – 41 قمری به کدام علوم دیگر دسترسی داشتند :

1- ریاضی

2- طب

3- نجوم

4- همه


169 : نخستین دسته دعوت کننده گان اسلام در زمان کدام خلیفه به کشور ما رسیدند :

1- خلیفه اول

2- خلیفه دوم

3- خلیفه سوم

4- خلیفه چهارم


170 : دین مقدس اسلام چند قرن قبل درکشور ما مروج شد :

1- 10 قرن

2- 12 قرن

3- 15 قرن

4- 11 قرن


171 : مسلمانان دراولین سفر به سوی سرزمین های شرقی کدام شهر را تصرف نمودند :

1- کوفه

2- بین النهرین

3- حیره

4- ماورالنهر


172 : شهر حیره درکجا موقعیت دارد :

1- بین النهرین

2- ماورالنهر

3- یونان

4- ساحل غربی رود فرات


173 : شهر نهاوند در کجا موقعیت دارد :

1- جنوب همدان

2- تهران

3- فاریاب

4- تخار


174 : جنگ نهاوند به کدام نام یاد می شود :

1- بیعت الرضوان

2- فتح مبین

3- فتح الفتوح

4- هیچکدام


175 : مسلمانان در چند سال توانستند ایران ساسانی را فتح نمایند :

1- 10 سال

2- 4 سال

3- 9 سال

4- 20 سال


176 : مسلمانان به رهبری کدام شخص به طرف طبس حرکت نمودند :

1- زید بن حارث

2- احنف پسر قیس

3- عبدالله بن عامر

4- عبدالرحمن بن سمره


177 : کدام یک از اشخاص ذیل از طرف خلیفه سوم مسلمین ، مسوول فتح سرزمین های شرقی بود :

1- عبدالله بن عامر کریز

2- عبدالرحمن بن سمره

3- احنف پسرقیس

4- مثنی پسرحارث شیبانی


178 : عبدالله بن عامر در کدام سال قمری راه نیشاپور را به جانب شهر هایی افغانستان باز نمود :

1- 40 ق

2- 30 ق

3- 24 ق

4- 35 ق


179 : درهنگام ظهور دین مقدس اسلام در افغانستان کدام ولایات کشور ما بدست مسلمانان افتادند :

1- هرات و تخار

2- فاریاب وتالقان

3- جوزجان و بلخ

4- همه


180 : در انتقال خلافت از خاندان اموی به خاندان عباسی کدام شخص ذیل نقش اساسی داشت :

1- ابو العباس سفاح

2- ابو مسلم خراسانی

3- اسد بن عبدالله

4- مثنی بن حارث شیبانی