بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

1 : در آیت ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله) معنای درست ( ان کنتم تحبون الله) چیست:

1- اینکه شما سابق به الله (ج) محبت داشتید

2- اگر واقعا الله (ج) را دوست میدارید

3- چرا به الله (ج) محبت نمی کنید

4- هیچکدام


2 : سال چندم بعثت را بنام عالم الحزن یاد می نمایند:

1- سال پنجم

2- سال دهم

3- سال دوازدهم

4- هیچکدام


3 : در آیت ( ان فی خلق السموات... تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض ) معنای درست (فاحیا) عبارت است از:

1- زنده گی کرد

2- میوه ها

3- زمین

4- می گردد


4 : علما اصول, سنت را به چند بخش تقسیم نموده اند:

1- یک بخش

2- دو بخش

3- سه بخش

4- چهار بخش


5 : حضرت عبدالله بن عمر (رض) در چند سالگی در غزوه خندق اشتراک کرد:

1- در 12 سالگی

2- در 11 سالگی

3- در 13 سالگی

4- در 15 سالگی


6 : معنای ( بعث ) در لغت چیست:

1- ظاهر کردن

2- فرستادن پیغمبران

3- بعثت انبیاء

4- بر انگیختن و زنده کردن


7 : معنای دقیق کلمه ( مما کسبوا ) در آیت ( لا یقدرون شیء مما کسبوا و الله لا یهدی القوم الکافرین ) چیست:

1- پس مال صدقه شخص ریا کار

2- کسب خود را باطل و ضایع

3- از آنچه که عمل کرده اند به طور ریا

4- کسب خود را از آنچه بسازید که


8 : این عبارت ( چشم را به پایین افگندن ) معنای کدام یک از کلمات زیرین حدیث است:

1- ایاکم

2- کف الادی

3- غض البصرر

4- الطرفات


9 : کفر دروغ شمردن, از کدام نوع کفر است:

1- کفر اصغر

2- کفر اعراض

3- کفر شک

4- کفر اکبر


10 : در عصر تابعین رواج و رونق علم تفسیر بیشتر شد و علما بزرگی مانند یکی از این شخصیت ها خدمات بزرگی به علم تفسیر انجام دادند:

1- امام ابو یوسف

2- امام مجاهد ابن جبر

3- امام بخاری

4- امام ترمزی


11 : مراد از کفر در این آیت ( ابی استکبر و کان من الکافرین ) کدام نوع کفر است

1- کفر دروغ

2- کفر شک

3- کفر اعراض

4- کفر انکار و خود بزرگ شمردن


12 : (و اذ قلنا للملایکته اسجدوا لادم) در این آیت ملایک مامور سجده برای چی کسی شدند:

1- اسرافیل

2- جبرایل

3- میکایل

4- آدم علیه السلام


13 : این متن و عبارت (درست , راست) معنای کدام یکی از کلمات قرآنی زیر است:

1- اهدنا

2- المستقیم

3- الصراط

4- یهدی الله


14 : معنای درست ( فحفظه حتی یبلغه ) در حدیث ( نضرالله امرا سمع ملا حدیثا فحفظه حتی یبلغه ) چیست:

1- به دیگران تبلیغ نماید

2- کسی که حدیث ما را بشنود

3- و آن را حفظ نماید و بعد آن را به دیگران برساند

4- آن را از راویش حفظ کند


15 : نکاح در لغت چی را گویند:

1- زنده گی مشترک را

2- ضم و یکجا ساختن را

3- حلال نمودن را

4- جماع کردن را


16 : کدام یکی از شروط زیر از شرط حدیث صحیح نمی باشد:

1- عدالت راویان

2- راویان اشخاص ضابط باشند

3- اتصال سند

4- تعداد راویان از ده نفر کم نباشد


17 : معنایی لغوی ( اسلام ) چیست:

1- راهیاب شدن

2- پاداش

3- تسلیم شدن و انقیاد

4- احکام و تشریعات


18 : حدیث در حقیقت:

1- تنها فرمان است

2- وحی خفی است

3- وحی جلی است

4- هیچکدام


19 : معنای درست کلمه ( بعیاَ ) در این آیت مبارکه ( و ما اختلف الذین اوتو اال من بعاد ما جاء هم العلم بغیآ بینهم ) چیست:

1- مجادله کردن

2- نافرمانی کردن

3- روی گردانیدن

4- از روی حسد


20 : در آیت شریفه ( عالم الغیب لایعزیب عنه میثقال ذره فی سماوات و لا فی لارض ... ) معنای درست ( لایعزیب ) عبارت است از:

1- پنهان نمی ماند

2- باقی نمی ماند

3- آشکار نمی ماند

4- آشکار می شود