بانک سوالات علوم دینی صنف دهم

تعداد سوالات : 131

1 : احکام شرعی به چند دسته تقسیم شده است؟

1- 2

2- 3

3- 8

4- 4


2 : به احکام عملی احکام.......نیز گفته میشود.

1- اصلی

2- فرعی

3- الف درست

4- هیچکدام


3 : فرضیت نماز و حرام بودن زنا از جمله کدام نوع احکام است؟

1- احکام عملی

2- احکام اعتقادی

3- احکام اصلی

4- الف و ج


4 : به احکام اعتقادی احکام ......نیز گفته میشود.

1- اصلی

2- فرعی

3- توحیدی

4- احکام فرعی


5 : به کدام نوع احکام علم شریعت و احکام نیز گفته میشود؟

1- احکام عملی

2- احکام اعتقادی

3- احکام اصلی

4- ب و ج


6 : به کدام نوع احکام علم توحید و صفات گفته میشود؟

1- احکام عملی

2- احکام اعتقادی

3- احکام اصلی

4- 2 و 3


7 : کلمه عقیده به کدام معنا می باشد؟

1- بستن

2- محکم شدن

3- گره زدن

4- همه درست است


8 : در اصطلاح علوم اسلامی عقیده به چند معنا استعمال شده است؟

1- 2

2- 4

3- 3

4- 7


9 : باور داشتن به وجود و توحید الله متعال و نبوت و آخرت از جمله کدام نوع احکام بشمار میرود؟

1- احکام عملی

2- احکام اعتقادی

3- احکام فرعی

4- همه درست


10 : موضوع علم عقاید چیست؟

1- رستگاری و نیک بختی انسان در دنیا و آخرت

2- دلایل وجود الله بیان صفات او تعالی رسالت پیامبران و ...

3- همه درست است

4- همه غلط است


11 : عقیده اسلامی دیگر به کدام نام ها یاد می گردد؟

1- علم توحید

2- اصول دین

3- فقه اکبر

4- همه درست است


12 : شرافت و برتری هر علم وابسته به .......آن علم است:

1- غرض

2- تعریف

3- موضوع

4- درک


13 : حکم فراگیری علم عقاید چیست؟

1- فرض عینی

2- فرض کفائی

3- واجب

4- 1 و 2 درست است


14 : حکم ایمان داشتن بوجود الله متعال......است.

1- فرض

2- فرض قطعی

3- فرض عینی

4- 2 و 3 درست است


15 : توحید در لغت چی را گویند؟

1- یکی

2- یکی بودن

3- یکی دانستن

4- یک و یکتا


16 : توحید به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


17 : عقیده داشتن به این که الله تعالی فقط زازق،مدبر،معز و...است کدام نوع توحید است؟

1- الوهیت

2- ربوبیت

3- اسماء وصفات

4- هیچکدام


18 : آیت "واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و لیومنوا بی لعلهم یرشدون" دلیل اثبات به کدام نوع توحید است؟

1- الوهیت

2- ربوبیت

3- اسماء و صفات

4- هیچکدام


19 : در توحید الوهیت کلمه «اله» به چی معنی میباشد؟

1- یکی دانستن

2- معبود

3- مصدر صفات

4- پرستش کردن


20 : کدام نوع توحید بنام توحید «یکتا پرستی» هم یاد می گردد؟

1- الوهیت

2- ربوبیت

3- اسماء وصفات

4- 3 درست است