بانک سوالات علوم دینی صنف دهم

تعداد سوالات : 131

41 : در آیت "یا یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون" معنی کلمه «حرج» را اشاره دارید؟

1- تکمیل کند

2- نمی خواهد

3- مشکل

4- شکر


42 : در آیت "و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تقسط من ورقه الا یعلمها و لا حبه....." معنی کلمه «ورقه» چیست؟

1- خشکی

2- تری

3- برگ

4- کتاب


43 : ایمان داشتن به صفت علم چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


44 : یت " کلم الله موسی تکلیما" دلیل اثبات بر یکی از موضوعات ذیل است؟

1- علم

2- سمع

3- کلام

4- قرانکریم


45 : حکم ایمان داشتن به صفت کلام خداوند متعال چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


46 : قرانکریم دارای چند سوره است؟

1- 30

2- 116

3- 114

4- 115


47 : کدام یک از کلمات ذیل از جمله نام های قرآن کریم میباشد؟

1- الغفار

2- الودود

3- الشهاده

4- الروح


48 : ملک به کدام معنی می باشد؟

1- نور

2- رسالت

3- دوست

4- احترام


49 : ملائک از .....پیدا شده اند.

1- آتش

2- خاک

3- نور

4- هیچکدام


50 : جای بود و باش ملائک:

1- آسمانها

2- زمین

3- بین زمین و آسمان

4- همه درست است


51 : آیت " الحمدالله فاطر السماوات و الارض جاعل الملائکه رسال..." دلیل اثبات بر چیست؟

1- علم خداوند

2- صفت قدرت

3- ملائکه

4- قرانکریم


52 : حکم ایمان داشتن به فرشتگان خداوند متعال چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


53 : در آیت: «واتا کم من کل ما سالتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها» معنای درست «التخصوها» چیست:

1- اگر بخواهید به شمار آورید

2- آنرا شمرده نتوانید

3- اگر شما به شماره نیاورید

4- به شما عطا فرمود


54 : خواب کردن به پهلوی راست چه حکم دارد:

1- مباح است

2- از آداب خوابیدن است

3- واجب است

4- سنت موکد است


55 : در آیت: « واتا کم من کل ما سالتموه وآن تعدوا نعمت اغله التحصوها» معنای درست «وان تعدوا» چیست:

1- هرقدر که بشمادید

2- شما بشمادید

3- گرشمار می کردید

4- اگربخواهید به شمار آورید


56 : خوابیدن بر شکم چه حکم دارد:

1- مکروه است

2- حرام است

3- مباح است

4- کار خوب است


57 : در آیت " یسبحون اللیل و النهار لا یفترون " معنی کلمه «یفترون» چیست:

1- نیایش

2- سستی

3- شبانه روز

4- دعا


58 : ....... به نام روح الامین هم یاد می گردند.

1- اسرافیل(ع)

2- عزرائیل(ع)

3- میکائیل(ع)

4- جبرئیل(ع)


59 : کدام ملکه وظیفه دمیدن صور را به عهده دارد؟

1- اسرافیل(ع)

2- عزرائیل(ع)

3- میکائیل(ع)

4- جبرئیل(ع)


60 : وحی به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5