بانک سوالات علوم دینی صنف دهم

تعداد سوالات : 131

61 : پیروی از قرآن کریم ...... است.

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


62 : در آیت " و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصیرا" معنی درست کلمه «نوله» چیست؟

1- کشانیم

2- بازگشتگاه

3- برخیزد

4- واگذاریم


63 : بنیاد و مصدر دوم شریعت اسلامی کدام یک از گزینه های ذیل است:

1- قران

2- سنت

3- قیاس

4- اجماع


64 : حرمت خوردن گوشت الاغ اهلی توسط یکی از مصادر اسلام ثابت شده است:

1- قران کریم

2- سنت

3- قیاس

4- اجماع


65 : کلمه «فامض» به کدام صیغه وارد شده است؟

1- نهی

2- امر

3- گزینه 1 درست است

4- هیچکدام


66 : انس بن مالک چند سال در خدمت رسول (ص) بودند؟

1- 15

2- 10

3- 30

4- 40


67 : نماز کدام یک از اصحاب ذیل شباهت به نماز رسول اکرم (ص) دارد:

1- ابوهریره

2- عبدالله بن عمر

3- انس بن مالک

4- عویمر


68 : دقت در کارها و اعتدال جزء چندم از نبوت است:

1- 20

2- 23

3- 24

4- 60


69 : معنی کلمه «فامسک» چیست؟

1- مرا نصیحت کن

2- خود را دور نگهدار

3- به سر برسان

4- به تدبیر کار را به سر رساندن


70 : انس بن مالک به چی تعداد حدیث را از رسول (ص) روایت نموده است؟

1- 2200

2- 1220

3- 1200

4- 500


71 : انس بن مالک به سن چند سالگی وفات نموده است؟

1- 69

2- 78

3- 89

4- 100


72 : کدام صحابه در خورد سالی در غزوه بدر اشتراک نموده بود؟

1- عبدالله بن عمر

2- انس بن مالک

3- ابوهریره

4- عطیه


73 : کدام راوی ذیل مشهور به ابودرداء می باشد؟

1- عطیه

2- جابر

3- صهیب

4- عویمر


74 : راوی عویمر پسر عامر از کدام قبیله ذیل می باشد؟

1- خزرج

2- اوس

3- بنی سعد

4- کنده


75 : کدام یک از راویان ذیل لقب " حکیم الامه" را از رسول (ص) اخذ نموده است؟

1- ابوهریره

2- عویمر

3- جابر

4- جبیر


76 : راوی عویمر در کدام سال هجری وفات نموده اند؟

1- 42

2- 32

3- 78

4- 74


77 : حضرت عویمر در کدام شهر وفات نموده اند؟

1- بصره

2- عقیق

3- مدینه

4- دمشق


78 : معنی کلمه (تنتهک) چیست؟

1- حق انتخاب و گزینش داده نشده است

2- هرگز

3- زیر پا کردن و پاره نمودن

4- در بین دو کار


79 : حضرت عایشه (رض) دختر .......است.

1- ابوبکر(رض)

2- عثمان(رض)

3- عمر(رض)

4- علی(رض)


80 : حضرت عایشه (رض) به چی تعداد حدیث از رسول اکرم (ص) را روایت نموده اند؟

1- 1200

2- 2200

3- 5378

4- 2210