بانک سوالات علوم دینی صنف دهم

تعداد سوالات : 131

101 : کلمه شکر لفظ......است.

1- دری

2- عربی

3- پشتو

4- ترکی


102 : شکر به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 5

4- 4


103 : کدام اعمال آسمان را گمراه ساخته و خواهشات نفس را زیبا می گرداند؟

1- هوا

2- نفس

3- شیطان

4- همه درست است


104 : دوری جستن از هر گناه بر هر مسلمان ......است.

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


105 : معنی کلمه «فشمته» چیست؟

1- چون مریض شد

2- به عیادت او برو

3- چون بمیرد

4- در حقش یرحمک الله بگو


106 : حق مسلمان بر مسلمان چند چیز است؟

1- 6

2- 7

3- 8

4- 9


107 : جواب سلام .......است.

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


108 : در کدام یک از موارد ذیل سلام گفتن درست نیست؟

1- برای نمازگذار

2- برای تالوت کننده قرآن

3- برای موذن که مصروف اذان باشد

4- همه درست است


109 : حدیث "دورویی" را کدام روای روایت نموده است؟

1- ابوهریره

2- عویمر

3- عطیه

4- عایشه


110 : حدیث "لا ینبغی لذی الوجهین ان یکون امینا" را کی از رسول اکرم(ص) روایت نموده است؟

1- عویمر

2- ابوهریره

3- عطیه

4- عایشه


111 : حدیث "کسی که در دنیا دو روی باشد در آخرت برایش دو زبان آتشین داده خواهد شد" توسط کی روایت شده است؟

1- جابر

2- عمار

3- جبیر

4- صهیب


112 : براء پسر عازب از کدام قبیله می باشد؟

1- اوس

2- خزرج

3- دوس

4- بنی سعد


113 : براء پسر عازب بر علاوه غزوه احد در چند غزوه دیگر اشتراک نموده است؟

1- 14

2- 16

3- 18

4- 19


114 : براء پسر عازب در کدام سال هجری وفات نموده است؟

1- 78

2- 33

3- 72

4- 36


115 : در آیت "ایحسب الانسان ان یترک سدی" معنی دقیق کلمه «سدی» چیست؟

1- گمان می کند

2- رها خواهد شد

3- سر به خود

4- هیچکدام


116 : در دنیا معاصر چند نوع نظام اقتصادی وجود دارد؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


117 : "سرمایه داری و بازار آزاد" نام دیگر کدام یک از نظام های ذیل است؟

1- سوسیالیزم

2- اسلام

3- کپتالیزم

4- هیچکدام


118 : در کدام یک از نظام های اقتصادی ذیل سود و قمار جایز است؟

1- اسلامی

2- کپتالیزم

3- سوسیالیزم

4- 1 و 2 درست است


119 : کدام یک از نظام های اقتصادی ذیل حق کار را از مردم می گیرد؟

1- کپتالیزم

2- سوسیالیزم

3- اسلامی

4- هیچکدام


120 : در اقتصاد اسلامی چند نوع ملکیت وجود دارد؟

1- 3

2- 2

3- 5

4- 7