بانک سوالات علوم دینی صنف دهم

تعداد سوالات : 131

121 : در کدام یک از نظام های اقتصادی ذیل ملکیت خصوصی وجود ندارد؟

1- کپتالیزم

2- سوسیالیزم

3- اسلامی

4- هیچکدام


122 : در کدام نوع نظام اقتصادی دولت ملکیتی ندارد؟

1- کپتالیزم

2- سوسیالیزم

3- اسلامی

4- هیچکدام


123 : شعار اولیه کپتالیزم چیست؟

1- آزادی دولت

2- آزادی مشتری

3- آزادی فرد

4- آزادی فرد


124 : نظام اقتصادی سوسیالیستی چی وقت سقوط کرد؟

1- دو دهه پیش در شوروی

2- ۳ دهه پیش در اروپا

3- ۴ دهه پیش در آفریقا

4- ۵ دهه پیش در آسیا


125 : در کدام سال بدین سو نظام کپتالیزم به مشکل مواجه شده است؟

1- 2006

2- 2009

3- 2010

4- 2007


126 : موضوع علم میراث چیست؟

1- مال متروکه متوفی

2- شناختن حقوق مستحقین از متروکه میت

3- انتقال ملکیت باقی مانده

4- هیچکدام


127 : به کدام علم نصف علم گفته میشود؟

1- فیزیک

2- میراث

3- ریاضی

4- کیمیا


128 : منظور از علم الفرایض طبق حدیث رسول اکرم (ص) چیست؟

1- علم میراث

2- علم نجوم

3- علم بیولوژی

4- هیچکدام


129 : میراث چند رکن دارد؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


130 : میراث داری چند شرط است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


131 : حقوق متعلق به متروکه میت چند است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5