بانک سوالات علوم دینی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 150

21 : معحزه در لغت جی را گویند؟

1- ناتوان ساختن

2- عاجز ساختن

3- نگهداری

4- 1 و 2 درست است


22 : معحزه پیامبران به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


23 : بینا شدن کور مادر زاد با دعا یکی از پیامبران ذیل صورت گرفته است؟

1- موسی «ع»

2- صالح «ع»

3- عیسی «ع»

4- محمد «ص»


24 : تبدیل شدن عصی به مار معجزه یکی از پیامبران ذیل می باشد؟

1- موسی «ع»

2- صالح) «ع»

3- محمد «ص»

4- عیسی «ع»


25 : حکم ایمان داشتن به معجزات پیامبران چیست،؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


26 : سحر در لغت چی را گویند؟

1- نیرنگ

2- باریکی

3- تغییردادن شکل یک چیز

4- همه درست است


27 : آیت "قال القوا فلما القوا سحروا عین الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم" در مورد چی می باشد؟

1- موسی «ع»

2- خانم موسی «ع»

3- ساحران موسی «ع»

4- هیچکدام


28 : کدام فرد رسول اکرم «ص» را سحر کرد؟

1- انس بن مالک

2- لبید بن اعصم

3- ثابت بن قیس

4- عبید بن اعصم


29 : یاد دادن و یاد گرفتن سحر چی حکم دارد؟

1- حرام

2- فرض

3- مکروه

4- مباح


30 : آیا فرقی بین سحر و معجزه وجود دارد؟

1- بلی

2- نخیر

3- شاید

4- هیچکدام


31 : کرامت در لغت چی را گویند؟

1- بالا رفتن گام به گام

2- حفظ و نگهداری

3- عزت و گرامی داشتن

4- کار خارق العاده


32 : آیا با کرامت کدام حکم جدید دین ثابت می شود؟

1- بلی

2- نخیر

3- بعضی اوقات امکان دارد

4- گزینه 3 درست است


33 : آیا کدام یک از اشخاص ذیل کرامت صادر شده است؟

1- مریم «ع»

2- صحاب کهف

3- 1 و 2

4- هردوغلط


34 : استدراج در لغت چی را گویند؟

1- بالا رفتن گام به گام

2- حفظ و نگهداری

3- عزت و گرامی داشتن

4- کار خارق العاده


35 : استداراج از چی شخصی صادر می شود؟

1- شخص صالح و با دین

2- هر فرد روی زمین

3- شخص کاهن،منافق و نجومی

4- تنها پیامبران


36 : آیت "کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انی لک هذا قالت هو من عند الله" دلیل اثبات بر کدام یک از گزینه های ذیل است؟

1- معجزه

2- سحر

3- کرامت

4- استدراج


37 : قضا در زبان عربی چی را گویند؟

1- فیصله کردن

2- پیدا کردن

3- حکم کردن

4- همه درست است


38 : قدر در زبان عربی چی را گویند؟

1- حکم

2- فیصله

3- اندازه

4- همه درست است


39 : ایمان داشتن به اینکه هم چیز در رابطه به مخلوقات خداوند «ج» در لوح محفوظ نوشته شده است چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


40 : الله متعال تقدیر مخلوقات را پیش از پیدایش آسمانها و زمین........هزار سال قبل نوشته کرده است؟

1- 20

2- 80

3- 50

4- 90