بانک سوالات علوم دینی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 150

61 : معنای این کلمه « بهته» چیست؟

1- به او تهمت بسته ای

2- در غیاب کسی عیب او را گفتند

3- آیا شما میدانید

4- بسیار سخت


62 : غیبت کردن در اسلام مشابه به چی است؟

1- خوردن گوشت بردار مسلمان خود

2- خوردن گوشت الاغ اهلی

3- گناه صغیره است

4- هیچکدام


63 : معنای درست کلمه « آذی» چیست؟

1- عیب

2- آئینه

3- خبر بده

4- دور کند


64 : در این حدیث شریف " ان احدکم مرآة اخیه " معنای درست کلمه «مراة» چی می باشد؟

1- مرا دور کن

2- بایستی آن را از آن دور کند

3- آیینه

4- هیچکدام


65 : ترجمه درست « و تواصو بالحق و تواصو بالصبر» چیست:

1- وتوصیه نمودند یکدیگر را به حق ،و توصیه کردند یکدیگر را به صبر

2- توصیه نمود وی را به حق و راستی ،و توصیه میکنم به صبر

3- هیچکدام

4- توصیه نمود وی را به صبر وتوصیه میکنم که حق را بگوئید


66 : حضرت عمر فاروق در منبر برای دوستان خویش چنین اعلان کرد:

1- تا عیب های او را نشان دهند

2- او را با گناه هانش تنها بگذارند

3- از او یاری بخواهند

4- 1 و 2 درست است


67 : مسلمان آئینه مسلمان است یعنی چی؟

1- عیب های وی را در نزد همه بگوید

2- در پشت وی عیب هایش را باز گو کند

3- باید با اسلوب خوب عیب هایش را باز گو کند

4- هیچ کاری در قبال وی انجام ندهد


68 : مسلمان در کار اصلاحگری مانند ..........عمل میکند؟

1- آیینه

2- دوست خوب

3- برادر و خواهر مسلمان

4- هیچکدام


69 : معنای درست کلمه ( فلیمطه عنه) چیست؟

1- بایستی آن را از آن دور کند

2- خسته نمی شود

3- عیب ( کمی وکاستی )

4- دوری ورزید


70 : مشوره دهنده حیثیت چی را دارد؟

1- امین

2- خوشه گندم

3- مومن

4- همه درست است


71 : در این حدیث شریف (المستشار مؤتمن ) معنی درست کلمه « موتمن» چیست؟

1- که از او طلب مشوره شود

2- شخصی که مورد اطمینان واقع شده باشد

3- همه درست است

4- هیچکدام


72 : ترجمه درست ( وامرهم شوری بینهم ) چیست؟

1- در میان همه از شوری مشوره شود

2- همه غلط است

3- 1 و 4 درست است

4- کار آنها در میان هم بر اساس شوری است


73 : این حدیث از کی روایت شده «رسول الله نسبت به هرکس دیگری به مشوره عمل می نمود و از صحابه خویش مشوره می خواستند»:

1- ابو هریره

2- حضرت سعید

3- حضرت جابر

4- ابو بردة


74 : مشوره در کار ها سبب چی میشود؟

1- بد چانسی

2- خوشخویی

3- کامیابی

4- 2 و 3 درست است


75 : از کی ها باید مشوره گرفته شود:

1- عاقل ،صادق و با دیانت

2- عالم و بی دیانت

3- دیوانه و مجنون

4- همه درست است


76 : معنای درست کلمه (الارملة) چیست؟

1- خسته نمی شود

2- کمک کننده

3- زن بیوه

4- هیچکدام


77 : کمک کننده به زن بیوه و تنگدست مانند کی می باشد:

1- مجاهد در راه خدا

2- امین

3- هیچکدام

4- پادشاه واقعی


78 : حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کمک به مردم ناتوان را برابر به چی قرار داده است؟

1- برابر به نیازمندی وی

2- برابر به خوشحالی وی

3- برابر به عبادت وی

4- برابر به عبادت های مهم و بزرگ وی


79 : حدیث زیر از کی روایت شده است «یکی از بهترین اعمال آنست که مومن را خوشحال نگهداری ، برایش لباس بدهی ،گرسنگی او را پایان بدهی و نیازمندی های وی را بر آورده بسازی»؟

1- ابوهریره

2- حضرت جابر

3- حضرت عمر

4- بی بی عایشه


80 : اجر کمک نمودن به بیوه زنان و مردم فقیر برابر به اجر کسی است؟

1- کسی که همه عمرش را در عبادت سپری نموده و همیشه روزه گرفته باشد

2- کسی که در جهاد شهید شده است

3- کسی که همه عمر را روزه بگیرد

4- 1 و 2 درست است