بانک سوالات علوم دینی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 150

81 : نیکی با مردم یعنی چی؟

1- یعنی عبادت

2- یعنی کامیابی

3- یعنی روزه گرفتن در تمام عمر

4- همه درست است


82 : کمک با مردم نیازمند .......... است.

1- عبادت

2- کامیابی

3- ثواب

4- 1 و 2 درست است


83 : معنای درست کلمه «الیفتر» چیست؟

1- افطار کردن

2- نماز گذار

3- خسته نمیشود

4- هیچکدام


84 : معنای درست کلمه «کالقائم» چیست؟

1- مانند نماز گذار نیمه شب

2- کمک کننده

3- پی در پی روزه گرفتن

4- زن بیوه


85 : انس پسر کی بود:

1- مالک

2- نصر

3- ابو حمزه

4- هیچکدام


86 : انس از کدام قبیله و از جمله کدام مردم بود:

1- از قبیله قریش و از جمله انصار بود

2- از قبیله خزرج و از جمله یهود بود

3- از قبیله خزرج و از جمله انصار بود

4- از قبیله خزرج و از جمله احزاب بود


87 : انس در در خرد سالی در کدام غزوه اشتراک ورزید:

1- بدر

2- احد

3- خندق

4- هیچکدام


88 : کنیه انس چی نام داشت:

1- ابو حمزه

2- مالک

3- 1 و 2 درست است

4- هیچکدام


89 : انس در جریان جهاد فتوحات به کجا رفت:

1- عراق

2- بصره

3- حبشه

4- بیت المقدس


90 : انس (رض) چقدر حدیث از پیامبر روایت نموده است:

1- 1200

2- 1500

3- 750

4- 200


91 : مقدام پسر معدیکرب از کدام قبیله می باشد؟

1- اوس

2- خزرج

3- بنی سعد

4- کنده


92 : مقدام پسر معدیکرب در کدام سال هجری وفات نمود؟

1- 74

2- 36

3- 78

4- 70


93 : مقدام پسر معدیکرب به عمر چند سالگی وفات نمودند؟

1- 90

2- 91

3- 78

4- 36


94 : معنی دقیق کلمه «یاکل» را اشاره دارید؟

1- هرگز

2- می خورد

3- ازعمل دست خود

4- هیچکدام


95 : از جمله پیامبران ذیل کدام پیامبر شغل نجاری داشت؟

1- داوود (ع)

2- زکریا (ع)

3- آدم (ع)

4- موسی (ع)


96 : حدیث کسب روزی حلال را کی روایت کرده است؟

1- سعید بن عامر

2- سعد بن مالک

3- انس بن مالک

4- مقدام پسرمعدیکرب


97 : آیت " و علمناه صنعه لبوس لکم لتحصنکم من باسکم فهل انتم شاکرون" در مورد کدام پیامبر نازل شده است؟

1- محمد (ص)

2- موسی (ع)

3- داوود (ع)

4- عیسی (ع)


98 : سعید پسر عامر از جمله .......می باشد.

1- تابعین

2- صحابی

3- تبع تابعین

4- هیچکدام


99 : کدام یک از روایان ذیل به ابوبرده شهرت دارد؟

1- انس بن مالک

2- سعید بن عامر

3- عبدالله بن عمر

4- مقدام


100 : حضرت سعید بن عامر در کدام سال هجری وفات کرد؟

1- 78

2- 36

3- 179

4- 168