بانک سوالات علوم دینی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 150

121 : نکاح چند شرط دارد؟

1- 2

2- 9

3- 7

4- 15


122 : آیا بستن نکاح با اشاره درست است؟

1- بلی

2- نخیر

3- هیچکدام

4- 2 درست است


123 : نکاح متعه در مذاهب چهارگانه.......است.

1- فرض

2- حرام

3- حلال

4- مکروه


124 : شاهدان نکاح چند صفت را باید دارا باشد؟

1- 3

2- 9

3- 5

4- 7


125 : ولایت در لغت چی را گویند؟

1- امارت

2- قرابت

3- صلاحیت

4- همه درست است


126 : ولایت به چند نوع است؟

1- 3

2- 7

3- 9

4- 5


127 : ولایت نفس به چند قسم است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


128 : سبب های ولایت اجبار چند تا است؟

1- 7

2- 3

3- 6

4- 4


129 : آیا سکوت زن بیوه و پسر جوان در ارتباط به نکاح اجازه گفته می شود؟

1- بلی

2- نخیر

3- هیچکدام

4- بعضی اوقات


130 : ولی دارای چند شرط است؟

1- 5

2- 4

3- 2

4- 3


131 : کفائت در لغت چی را گویند؟

1- برابری

2- مساوات

3- ضم کردن

4- 1 و 2 درست است


132 : حق کفائت از کیست؟

1- زن

2- مرد

3- اولیای زن

4- 1 و 3 درست است


133 : کفائت چند حکم دارد؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


134 : آیا نکاح با محرمات جایز است؟

1- بلی

2- نخیر

3- هیچکدام

4- گزینه 2 درست است


135 : محرمات به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


136 : محرمات نسبی به چند قسم است؟

1- 3

2- 6

3- 4

4- 7


137 : حداکثر دوران شیرخواره گی:

1- سی ماه

2- دوسال و شش ماه

3- ۱ سال

4- 1 و 2 درست است


138 : برادر ثابت شدن حرمت رضاع چی مقدار شیر لازم است؟

1- کم

2- زیاد

3- فرق نمی کند

4- هیچکدام


139 : آیا در اسلام جایز است که یک مرد همزمان بیشتر از ۴ زن را در قید نکاح خود داشته باشد؟

1- بلی

2- نخیر

3- مکروه است

4- هیچکدام


140 : ازدواج با بیش از یک زن در اسلام به چند شرط جایز است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5