بانک سوالات علوم دینی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 150

141 : آیا نکاح مرد مسلمان با زن مشرک و بت پرست جایز است؟

1- بلی

2- نخیر

3- دربعضی حالات

4- هیچکدام


142 : ایا نکاح با زن یهودی یا نصرانی پاکدامنی که به کتاب آسمانی ایمان دارد جواز دارد؟

1- بلی

2- نخیر

3- در بعضی حالات

4- هیچکدام


143 : نکاح زن مسلمان با کافر.......است

1- حلال

2- فرض

3- واجب

4- حرام


144 : فرق بین نکاح متعه و موقت در چیست؟

1- عدد

2- معنی

3- لفظ

4- اصطلاح


145 : شغار در لغت چی را گویند؟

1- پر بودن

2- یکجا کردن

3- خالی بودن

4- برابری


146 : پرداخت مهر بر اساس عقد نکاح بر مرد.....است.

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


147 : مهر حق کیست؟

1- مرد

2- زن

3- اولیای زن

4- هیچکدام


148 : مهر در نکاح:

1- شرط است

2- رکن است

3- رکن و شرط نیست

4- هیچکدام


149 : کم ترین اندازه مهر چی مقدار است؟

1- 10 درهم شرعی

2- 15 گرام نقره

3- 5 درهم شرعی

4- 1 و 2 درست است


150 : حداکثر مهر چی مقدار است؟

1- 10 درهم شرعی

2- اندازه ندارد

3- 15 گرام نقره

4- 1 و 3 درست است